Zelf­stan­di­gen blij­ven ook na hun pen­si­oen ac­tief

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Nog nooit ble­ven zo veel zelf­stan­di­gen ac­tief na hun pen­si­oen of be­gon­nen loon­trek­ken­den toen pas voor zich­zelf.

Zelf­stan­di­gen mo­gen op pen­si­oen als ze 65 jaar wor­den. “Maar ruim 99.000 van hen ko­zen er­voor ook daar­na nog ac­tief te blij­ven”, zegt Els Schellens van HR­dienst­ver­le­ner Acer­ta. Van al­le zelf­stan­di­gen was 9,36% in 2016 de pen­si­oen­leef­tijd voor­bij. “Ge­mid­deld gaan ze voor nog eens vijf jaar ex­tra.” Dat blijkt uit de re­cen­te cij­fers van het Rijks­in­sti­tuut voor de So­ci­a­le Ver­ze­ke­ring der Zelf­stan­di­gen (RSVZ), die Acer­ta ana­ly­seer­de. Voor Schellens is dat evi­dent. “Ve­len heb­ben ja­ren­lang fi­nan­ci­ë­le in­span­nin­gen ge­daan en een klan­ten­be­stand op­ge­bouwd. Het is dan ook min­der van­zelf­spre­kend om van de ene op de an­de­re dag te stop­pen met wer­ken. Zelf­stan­di­gen bol­len uit”, al­dus Schellens. “Een huis­arts zal bij­voor­beeld pa­ti­ën­ten blij­ven be­han­de­len, maar geen nieu­we aan­ne­men.”

Bo­ven­dien moe­ten heel wat zelf­stan­di­gen het met het mi­ni­mum­pen­si­oen van on­ge­veer 1.300 eu­ro per maand stel­len. Een ex­tra ap­pel­tje voor de dorst is dan al­tijd wel­kom.

Nog op­val­lend: in 2016 wa­ren er on­der de 65-plus­sers ook 2.668 die dan pas een zaak op­start­ten. “We le­ven lan­ger, we voe­len ons lan­ger fit. Dan wil je die vrij­ge­ko­men tijd zin­vol be­ste­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.