“Vol­gens mij gaat het de goe­de kant uit”

Op be­zoek in de ap­par­te­men­ten rond het Stads­park, het ‘Cen­tral Park’ van Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - ANDREAS ROTTY

Nie­mand heeft een be­ter zicht op het Stads­park dan de be­wo­ners van de ho­ge flat­ge­bou­wen in de Ru­bens­lei, de Van Ey­cklei en de Quin­ten Matsijs­lei. En ze heb­ben niet en­kel het zicht, ui­ter­aard speelt hun le­ven zich ook in en rond het park af. Wat vin­den ze van een vij­ver zon­der wa­ter? De her­o­pe­ning van Ca­fé Ca­pi­tal? De re­pu­ta­tie van het park?

In een ap­par­te­ments­ge­bouw op de Ru­bens­lei heb je van­af de bo­ven­ste ver­die­ping een prach­tig zicht op het Stads­park. Van hier­uit ge­zien een drie­hoe­ki­ge zee van groen ge­bla­der­te dat ruist op het tem­po van de wind. “Ui­ter­aard is het een meer­waar­de om zo­iets in de buurt te heb­ben”, ver­telt de ge­luk­ki­ge be­wo­ner Wim Pi­chal (79). Hij keer­de elf jaar ge­le­den van Span­je te­rug naar Ant­wer­pen met zijn vrouw So­ri­na (47) en hond Fel­low (12). “Het lijkt wat op het Cen­tral Park in New York, waar ik vaak ge­weest ben. Maar dan na­tuur­lijk pak­ken klei­ner.”

Hij kan er gaan wan­de­len met zijn hond, maar dat is het dan wel zo­wat voor hem. “Maar dat doe ik ‘s och­tends niet meer door het park, ik blijf er zo ver mo­ge­lijk van weg. Ik wan­del om 4 of 5u in de och­tend en dan kom je ge­re­geld zat­lap­pen of ge­dro­geer­den te­gen.” Nacht­club Ca­fé Ca­pi­tal lok­te van 2002 feest­neu­zen het park in. “Dat zorg­de wel voor over­last”, vindt Wim. “De jon­ge­ren gaan te­gen­woor­dig pas uit wan­neer wij gaan sla­pen en stop­pen pas als wij wak­ker wor­den. Ik heb in de tijd dat ik hier woon per­soon­lijk vijf over­val­len of in­bra­ken door ge­dro­geer­de jon­ge­ren mee­ge­maakt.”

Ca­fe­ta­ria

Ca­fé Ca­pi­tal brand­de in 2010 af. Maar de­ze maand nog zou een nieuw ge­bouwd con­cept met feest­zaal in de kel­der open­gaan. “Dat zien we met le­de ogen aan.” Wim Pi­chal ge­looft dat de buurt in een neer­waart­se spi­raal zit.

Wat ver­der in de Ru­bens­lei woont le­ra­res Goe­de­le Pee­ters (58), die klein­kind­je Adam (5 maand) op be­zoek heeft. Zij ziet de te­rug­keer van

Kru­tarth Pa­tel Van Ey­cklei

“Je hoor­de vroe­ger meer ver­ha­len over over­val­len en steek­par­tij­en.”

Vero­ni­que Ver­meir Ru­bens­lei

‘‘Ik was naar Ede­gem ver­huisd, maar na twee jaar be­slis­te ik om te­rug te ke­ren.”

Ca­fé Ca­pi­tal min­der som­ber in. “Het is een ge­le­gen­heid tot feest, maar ook een ca­fe­ta­ria en een ont­moe­tings­plaats. Dat was het vroe­ger veel min­der.”

Het voor­bije week­end vond het eve­ne­ment ‘Feest in het Stads­park’ plaats. Dat vindt Goe­de­le po­si­tief. “En er is ein­de­lijk een buurt­wer­king op­ge­richt om de men­sen rond het park te ver­e­ni­gen en sa­men de pro­ble­men aan te pak­ken.”

Dat is no­dig, vindt ze. In de rij­zi­ge ap­par­te­ments­blok­ken is so­ci­aal con­cact on­der di­rec­te bu­ren niet van­zelf­spre­kend. Dat on­der­vindt Goe­de­le Pee­ters aan den lij­ve. “Ik heb lang in Borgerhout ge­woond, maar wil­de naar een ap­par­te­ment in plaats van een huis. Ik heb ge­merkt dat het on­der­lin­ge con­tact hier veel moei­za­mer ver­loopt.” Wat ver­der­op woont een vrien­din van Goe­de­le, psy­cho­lo­ge op rust Vero­ni­que Ver­meir (63). Het cen­trum van de stad heeft zo zijn voor­de­len, zegt ze. “Ik ben een paar jaar ge­le­den uit de Ru­bens­lei ver­huisd naar Ede­gem, maar na twee jaar be­slis­te ik om te­rug te ke­ren. Hier kan ik al­les te voet of met de fiets doen. Het stoor­de mij dat ik in Ede­gem met­een de au­to moest ne­men. En er ge­beur­de sim­pel­weg niets dat mij in­te­res­seert. In de stad ben ik in een vin­ger­knip in de bios­coop, de bi­bli­o­theek, en­ke­le mu­sea en de Ita­li­aan­se les die ik volg. En het unie­ke zicht op groen is erg rust­ge­vend.”

Vero­ni­que haalt nog een pijn­punt aan over het park. “Sinds 2008 is het groen er erg op ach­ter­uit­ge­gaan. Het ga­zon van het park gaat ka­pot en de vij­ver staat leeg.” Door de wer­ken in de buurt is het grond­wa­ter­peil ge­zakt en is het wa­ter ver­dwe­nen. In de plaats ligt een gort­dro­ge bed­ding. De vis­sen en vo­gels zijn ui­ter­aard ner­gens meer te be­speu­ren.

Daar­in wordt ze bij­ge­tre­den door de jood­se fa­mi­lie Sch­warz uit de Van Ey­cklei. “Het was vroe­ger prach­tig met het wa­ter en de eend­jes”, ver­telt Ro­se, ma­ma van acht. “Maar de laat­ste ja­ren is het meer een strand ge­wor­den. Be­zoe­kers ko­men er zo­waar zon­nen in hun bi­ki­ni. Ik vind het erg jam­mer dat het er nu zo bij ligt.”

Schaat­sen

Haar man Ju­da valt haar bij: “Het wa­ter is niet al­leen weg, het park wordt ook min­der on­der­hou­den.” De jood­se ze­ven­ti­ger E.W., die lie­ver zijn naam niet vol­uit geeft, woont in de Quin­ten Matsijs­lei en her­in­nert zich nog wat een le­ven­di­ge om­ge­ving het was toen hij op­groei­de. “In mijn jeugd­ja­ren kon­den we som­mi­ge ja­ren schaat­sen op de vij­ver. En ik heb hier ooit een koers ge­zien met mijn vrien­den waar­in Ed­dy Mer­ckx mee­reed. Hij wacht­te tot de laat­ste ron­des om dan ie­der­een in te ha­len en ui­ter­aard te win­nen. Nu is het iets min­der.” Maar toch ziet hij po­si­tie­ve din­gen aan het park. “Ik hou van de be­drij­vig­heid in het ska­te­park. Ik ska­te zelf niet”, grapt de man. “Maar ik vind het leuk om te zien. En wan­de­lin­gen in het park, voor­al over de brug, zijn erg aan­ge­naam.”

Diamant

Er zijn ook In­di­ërs bij de vleet rond het Cen­tral Park van de Schel­de­stad. “Mijn va­der zit in de dia­mant­bu­si­ness”, ver­telt Kru­tarth Pa­tel (18) in zijn ap­par­te­ment in de Van Ey­cklei. “Dat is vlak­bij, daar­om wo­nen hier zo­veel In­di­a­se men­sen. Die jog­gen en wan­de­len graag in het groen. Veel fa­mi­lies ont­moe­ten el­kaar in het park. De kin­de­ren kun­nen er spe­len in het zand of rond­fiet­sen.”

Zijn zus Thairya (16) voelt zich ’s nachts niet vei­lig in het park. “Ik zou er in mijn een­tje niet door­wan­de­len”, zegt ze. “Het zou er min­der ge­vaar­lijk zijn met meer ver­lich­ting.” Maar Kru­tarth ziet ver­be­te­ring. “De po­li­tie komt va­ker en dat heeft een po­si­tief ef­fect. Je hoor­de vroe­ger meer ver­ha­len over over­val­len en steek­par­tij­en. Vol­gens mij gaat het de goe­de kant uit.”

Goe­de­le Pee­ters Ru­bens­lei “Er is ein­de­lijk een buurt­wer­king op­ge­richt om de men­sen rond het park te ver­e­ni­gen.” E.W.

Quin­ten Matsijs­lei ‘‘Ik hou van het ska­te­park. Ik ska­te zelf niet. Maar ik vind het leuk om te zien.” Wim Pi­chal

Ru­bens­lei “Ik heb al vijf over­val­len of in­bra­ken door ge­dro­geer­de jon­ge­ren mee­ge­maakt.”

FO­TO'S PA­TRICK DE ROO

Nie­mand heeft een be­ter zicht op het Stads­park dan de be­wo­ners van de flat­ge­bou­wen er­rond.

Zon­ne­klop­pers in het park.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.