“De Mount Everest zegt me niet veel”

Niels Jes­pers (32) uit Ant­wer­pen be­klimt als der­de Belg ooit 8.126 me­ter ho­ge Nan­ga Par­bat in Pa­k­is­tan

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - CHRISTOPH MEEUSSEN

8.126 me­ter. Zo hoog is de Nan­ga Par­bat, de ne­gen­de hoog­ste berg ter we­reld, die Ant­wer­pe­naar Niels Jes­pers eer­der de­ze week be­klom. De berg draagt de naam Kil­ler Moun­tain, van­we­ge de ve­le do­den die er vo­ri­ge eeuw vie­len. “De Al­pen kun­nen veel ge­vaar­lij­ker zijn”, sust Jes­pers.

“Eerst wil ik twee din­gen kwijt”, be­gint Niels, sinds vrijdagochtend te­rug in het land na­dat hij maan­dag­och­tend nog op de top had ge­staan. “De men­sen heb­ben er geen goed beeld van, maar Pa­k­is­tan is een prach­ti­ge be­stem­ming. Het is er prach­tig, de re­gio waar ik kwam, was vei­lig en heel wat men­sen spre­ken goed En­gels.” “Daar­naast moet ik ook mijn baas be­dan­ken. Ik ben drie da­gen te laat te­rug thuis”, er­kent hij. Al van jongs af klau­tert Niels – oor­spron­ke­lijk af­kom­stig uit Meer­le (Hoog­stra­ten) – over­al op en be­roeps­ma­tig leidt hij bij de or­ga­ni­sa­tie Ri­sing You vluch­te­lin­gen op om bij­voor­beeld in hoog­span­nings­mas­ten te wer­ken.

Sinds fe­bru­a­ri heeft hij even­wel fors ge­traind voor een nieu­we gro­te uit­da­ging, na de 7.010 me­ter ho­ge Khan Ten­gri in Kir­gi­zië: nog 1,1 ki­lo­me­ter ho­ger op de Nan­ga Par­bat.

Thuis sliep hij zes we­ken in een zuur­stof­ar­me tent, als­of hij al op 4.000 me­ter ver­bleef. Hij roei­de ook met een soort­ge­lijk mas­ker. Ook ging hij ge­re­geld uren­lang trap­pen­lo­pen in de Ant­werp­se Sil­ver­top­blok­ken, met een 18 ki­lo­gram zwa­re rug­zak, om te oe­fe­nen op de ve­le hoog­te­me­ters die hem te wach­ten ston­den.

Weer veel­al spel­bre­ker

Op 15 mei was het dan zo ver. Hij vloog naar de Pa­k­is­taan­se hoofd­stad Isla­ma­bad. Na een week­je scha­pen hoe­den en een oe­fen­berg van 6.000 me­ter trok hij op 7 ju­ni naar het ba­sis­kamp van de ko­ning der ber­gen, op 4.200 me­ter hoog­te.

“Daar was het lang slecht weer en ook een he­le tijd wach­ten op een groep Ko­re­a­nen”, ver­telt Jes­pers. “Ui­t­ein­de­lijk ben ik op 2 ju­li van­uit kamp 4 op 7.200 me­ter

aan de top­po­ging be­gon­nen, met ook nog twee nach­ten slecht weer tus­sen­door. Af­ge­lo­pen maan­dag, na een nacht klim­men met een hoofd­lamp­je, zijn we om­streeks 10u op de top aan­ge­ko­men. We ble­ven er een uur, een ge­wel­di­ge er­va­ring”, klinkt het.

Daar­na volg­de een snel­le af­da­ling en don­der­dag­avond stond hij op de lucht­ha­ven, om vrijdagochtend om 8u in Za­ven­tem te lan­den. Net op tijd, want hij heeft net 59 da­gen van zijn vi­sum voor 60 da­gen op­ge­bruikt. Waar­om pre­cies de­ze berg? “Klim­ma­ten van vroe­ger noem­den me, ver­moe­de­lijk door mijn leng­te, Nan­ga Par­bat, en ook via Pa­k­is­taan­se jon­ge­ren op het werk

kwam de in­te­res­se er. En on­danks de prijs – zo’n 10.000 eu­ro – is een ex­pe­di­tie daar nog een pak goed­ko­per dan bij­voor­beeld in Ne­pal.”

Zij­den draad­je

Moei­lijk wa­ren het wach­ten en de een­zaam­heid. “Het trotst ben ik op mijn men­ta­le buf­fer die ik heb ver­groot. Op dit soort ex­pe­di­ties moet je heel wat prak­ti­sche za­ken we­ten te re­ge­len, zo­als gas­bus­jes die op kun­nen ra­ken, of part­ners die maar moei­lijk voor­uit ra­ken. Ik heb vijf of zes mo­men­ten ge­had waar­op de ex­pe­di­tie men­taal aan een zij­den draad­je hing, maar nu de klim ge­slaagd is, ge­niet ik er des te meer van.” Wil hij nog ho­ger? “Goh, ik wil het over­we­gen. Mis­schien de K2 nog, om­dat die tech­nisch uit­da­gend is. Maar de Mount Everest zegt me niet zo veel.”

Niels Jes­pers Berg­be­klim­mer

“Ik liep ge­re­geld de trap­pen van de Sil­ver­top­blok­ken op en af met een zwa­re rug­zak.”

FO­TO'S RR, BEL­GA

Niels en sher­pa Sa­no, on­der­weg naar de top van de Nan­ga Par­bat. Op een fo­to van de top zelf is het, door pro­ble­men met de ge­heu­gen­kaart, nog wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.