Kans op do­de­lij­ke on­ge­val­len ver­groot

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - Re­dac­teur eco­no­mie Chris­tof Wil­locx brie­ven@gva.be

Er komt te­gen de zo­mer van 2020 een nieu­we par­king voor vracht­wa­gens op Lin­ker­oe­ver in Ant­wer­pen met 370 plaat­sen. Dat is goed nieuws voor de trans­port­sec­tor. Hoe meer vracht­wa­gen­chauf­feurs in staat wor­den ge­steld om hun ver­plich­te rij- en rust­tij­den na te le­ven, hoe klei­ner de kans op do­de­lij­ke on­ge­val­len.

Het Ha­ven­be­drijf in Ant­wer­pen in­ves­teert 8,3 mil­joen eu­ro in de­ze par­kings. Daar­mee be­wijst het Ha­ven­be­drijf dat het zorg draagt voor de ve­le chauf­feurs die goe­de­ren van en naar de ha­ven ver­voe­ren. He­laas kan dat niet van ie­der­een wor­den ge­zegd. De bur­ge­mees­ter van Wet­te­ren heeft be­slist om de par­king voor vracht­wa­gens drie maan­den lang dag en nacht te slui­ten om­dat er een do­de­lij­ke vecht­par­tij was met mi­gran­ten die in een vracht­wa­gen pro­beer­den te krui­pen, ver­moe­de­lijk om zo in En­ge­land te ge­ra­ken. Ook de vracht­wa­gen­par­kings van Jab­be­ke en Dron­gen zijn door de pro­ble­men met trans­mi­gran­ten ’s nachts ge­slo­ten. Daar­door kun­nen vracht­wa­gen­chauf­feurs am­per nog vol­doen aan hun wet­te­lij­ke ver­plich­ting om na 4,5 uur rij­den ver­plicht rust te ne­men. Van Brus­sel naar Ca­lais is er op een tra­ject van 198 ki­lo­me­ter nog wel­ge­teld één par­king die open is. Maar die ene par­king in Groot-Bij­gaar­den is door de slui­ting van de an­de­re par­kings vaak vol­zet.

Daar­door wor­den vracht­wa­gen­chauf­feurs er­toe aan­ge­zet om lan­ger dan 4,5 uur aan een stuk te rij­den. Dat leidt niet al­leen tot ex­tra boe­tes voor die chauf­feurs, maar ook tot een gro­te­re kans op do­de­lij­ke ver­keers­on­ge­val­len.

Een op­los­sing is niet met­een voor­han­den, om­dat de be­voegd­he­den te ver­snip­perd zijn. Bur­ge­mees­ters mo­gen be­slis­sen om snel­weg­par­kings op hun do­mein te slui­ten. Dat er daar­door meer ver­keers­do­den kun­nen val­len, is blijk­baar niet hun zorg. Vlaams mi­nis­ter van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N-VA) ge­ven aan dat ze niets aan de lo­ka­le be­slis­sing van bur­ge­mees­ters kun­nen doen.

Het is on­aan­vaard­baar dat lo­ka­le po­li­ti­ci de ver­keers­vei­lig­heid van hon­derd­dui­zen­den men­sen in ge­vaar kun­nen bren­gen. Het zou daar­om veel lo­gi­scher zijn dat een ho­ge­re over­heid de be­voegd­heid krijgt om over de toe­gan­ke­lijk­heid van snel­weg­par­kings te be­slis­sen. Die over­heid moet dan na­tuur­lijk wel in­ves­te­ren in de vei­lig­heid van die par­kings. Bij­voor­beeld in weeg­brug­gen, die het ge­wicht van de vracht­wa­gen me­ten bij het op- en het af­rij­den van de par­king, zo­dat een aan boord ge­spron­gen trans­mi­grant mak­ke­lijk op te spo­ren is. Vol­gens cij­fers van de over­heids­in­stel­ling Vi­aPass ging vo­rig jaar he­laas slechts 5% van de op­breng­sten van de ki­lo­me­ter­hef­fing voor vracht­wa­gens naar mobiliteit en weg­in­fra­struc­tuur. Dat is te wei­nig.

Als de Vlaam­se over­heid vindt dat ver­keers­vei­lig­heid een ba­sis­recht is, moet ze de op­breng­sten van de hef­fing be­ter be­ste­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.