“De ver­geet­put van on­ze maat­schap­pij”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Ge­ïn­ter­neer­den zijn men­sen die een mis­drijf heb­ben ge­pleegd, maar we­gens een psy­chi­a­tri­sche aan­doe­ning wer­den ze on­toe­re­ke­nings­vat­baar ver­klaard. Ter­wijl ge­wo­ne ge­de­ti­neer­den hun straf ken­nen en kun­nen uit­kij­ken naar hun vrij­la­ting, moet bij ge­ïn­ter­neer­den een com­mis­sie van ex­perts om de zo­veel tijd oor­de­len of ze ge­schikt zijn om te­rug naar de maat­schap­pij te ke­ren. In­dien niet, dan blij­ven ze vast­zit­ten. In prin­ci­pe kan dat eeu­wig du­ren. Ge­ïn­ter­neer­den zou­den the­ra­pie moe­ten krij­gen. Dat is althans de the­o­rie. Bel­gië is bij her­ha­ling door Eu­ro­pa ver­oor­deeld tot flin­ke boe­tes voor zijn ‘on­men­se­lij­ke’ be­han­de­ling van ge­ïn­ter­neer­den. “Een ge­van­ge­nis is geen the­ra­peu­ti­sche om­ge­ving voor psy­chi­a­tri­sche pa­ti­ën­ten. Bo­ven­dien zijn er in on­ze ge­van­ge­nis­sen ge­woon te wei­nig psy­cho­lo­gen en psy­chi­a­ters om ie­der­een vak­kun­dig te be­ge­lei­den. De mees­te ge­ïn­ter­neer­den krij­gen dus niet de juis­te zorg”, zegt een ex­pert. “Zo be­lan­den ze voor al­tijd in een ‘ver­geet­put.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.