Tram­ver­keer na 38 uur her­vat in Ant­wer­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Na 38 uur lan­ge nood­her­stel­lin­gen is de stroom­voor­zie­ning van het Ant­werp­se pre­me­tro­net tus­sen de sta­ti­ons Meir en Groen­plaats vrij­dag­voor­mid­dag her­steld ge­raakt. Het duur­de wel tot na de mid­dag om al­le trams weer op sche­ma te krij­gen. De pro­ble­men ont­ston­den in de nacht van woens­dag op don­der­dag, toen tij­dens wer­ken van een aan­ne­mer zwa­re stroom­ka­bels naar be­ne­den kwa­men over een af­stand van 350 me­ter. Aan­ge­zien er geen zwaar ma­te­ri­eel tot op die lo­ca­tie kon ge­ra­ken, moesten de ka­bels in klei­ne stuk­ken wor­den ge­knipt en ma­nu­eel ver­wij­derd voor ze kon­den wor­den ver­van­gen. Die klus nam een he­le dag en nacht in be­slag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.