Ex­tra truck­par­king in Waas­land­ha­ven

Ha­ven­be­drijf Ant­wer­pen wil ook nach­te­lijk ver­voer en ge­bruik spoor en bin­nen­vaart ver­der aan­moe­di­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - CHRIS­TOPH MEEUSSEN

Over maxi­maal twee jaar komt er in de Waas­land­ha­ven een gro­te truck­par­king voor hon­der­den vracht­wa­gens. De mil­joe­nen­in­ves­te­ring werd gis­te­ren aan­ge­kon­digd bij een eer­ste eva­lu­a­tie van een mo­bi­li­teits­plan dat de ha­ven vo­rig jaar voor­stel­de.

Net een jaar ge­le­den maak­ten het Ha­ven­be­drijf Ant­wer­pen en de be­drij­ven­koe­pel Alf­aport-Vo­ka een plan be­kend om de mobiliteit in de door fors wat ver­keers­druk­te ge­plaag­de ha­ven te ver­be­te­ren. Be­drij­ven ver­lie­zen tijd en geld om hun goe­de­ren te ver­voe­ren, en vin­den ook steeds moei­lij­ker per­so­neel dat be­reid is in de ha­ven te ko­men wer­ken. Het ima­go van de ha­ven boert dus ach­ter­uit.

Spoor pro­cent ge­ste­gen

Trans­port moet meer via de bin­nen­vaart en het spoor ver­lo­pen. De am­bi­tie is om over vijf jaar 15% via het spoor te ver­voe­ren. Vo­rig jaar lag dat aan­deel nog op 6%. Dit jaar is dat 7%, zo meld­de het Ha­ven­be­drijf gis­te­ren. Mo­men­teel wordt 55% van al­le goe­de­ren aan- of af­ge­voerd via de weg. Dat aan­deel moet te­gen 2030 da­len naar 43%.

“Het vracht­ver­voer over de weg blijft een kop­zorg”, klinkt het bij het Ha­ven­be­drijf. “We wil­len de ha­ven­ge­meen­schap aan­zet­ten om werk te ma­ken van een ver­der ge­bruik van nacht­lo­gis­tiek. Al­le in­fra­struc­tuur is aan­we­zig om ’s nachts te wer­ken, maar het kan al­leen maar sla­gen als al­le be­trok­ken par­tij­en hun be­leid aan­pas­sen. Er is een ac­tie­plan nacht­lo­gis­tiek op­ge­start, met work­shops die in ok­to­ber be­gin­nen.”

Mens­waar­dig

Voor truc­kers is er ook een gro­te ver­an­de­ring op komst. Aan de Kal­dan lo­sluis komt een acht hec­ta­re gro­te par­king, goed voor 370 trucks. “Die par­king krijgt al­le mo­der­ne fa­ci­li­tei­ten zo­als sa­ni­tair, wi­fi, dou­ches, ca­me­ra­be­wa­king en au­to­ma­ten”, klinkt het nog bij het Ha­ven­be­drijf, dat 8,3 mil­joen eu­ro in­ves­teert in het pro­ject.

Als de bouw­ver­gun­nin­gen er ko­men, opent de par­king in de zo­mer van 2020. “Het wild­par­ke­ren zal aan ban­den wor­den ge­legd door een nau­we­re sa­men­wer­king met de po­li­tie”, al­dus het Ha­ven­be­drijf nog, die de­ze fa­ci­li­tei­ten ook op een be­staan­de par­king voor twee­hon­derd vracht­wa­gens op de rech­ter­oe­ver wil voor­zien. Het gaat om een an­de­re par­king een lo­pend idee voor een par­king, met of zon­der mo­tel, voor truc­kers van Maat­schap­pij Lin­ker­schel­de­oe­ver. Die zou der­tig tot ze­ven­tig trucks kun­nen huis­ves­ten op de Ha­zop­weg. “Voor de chauf­feurs is de par­king een meer­waar­de, ze­ker nu ze ook met de an­de­re pro­ble­men wor­den ge­con­fron­teerd. Hoe meer fa­ci­li­tei­ten, hoe be­ter voor een mens­waar­dig le­ven. Het kan ook het be­roep aan­trek­ke­lij­ker ma­ken”, re­a­geert ACV-se­cre­ta­ris Floor Ba­le­ci. “Te­ge­lijk moe­ten de pro­ble­men met ca­bo­ta­ge blij­vend wor­den aan­ge­pakt.”

FO­TO WAL­TER SAENEN

Het ter­rein op de Ke­te­ni­slaan in Be­ve­ren (fo­to links, bo­ven­aan op kaart) waar de nieu­we par­king komt en de par­king op de Ha­zop­weg (on­der­aan op kaart) die ver­nieuwd wordt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.