Il­le­ga­len vrij­ge­la­ten om plaats te ma­ken voor trans­mi­gran­ten

Staats­se­cre­ta­ris Theo Fran­c­ken: “Het kon niet an­ders”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

In het ge­slo­ten cen­trum voor il­le­ga­len in Merks­plas zijn de­ze week zes­tig il­le­ga­len vrij­ge­la­ten om plaats te ma­ken voor op­ge­pak­te trans­mi­gran­ten. De il­le­ga­len moch­ten ge­woon be­schik­ken en wer­den op­ge­haald door fa­mi­lie of na­men de trein naar de kust, weet de bur­ge­mees­ter van Merks­plas.

Staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N-VA) be­ves­tigt het nieuws. “Het is te zeg­gen. Er zijn klei­ne groep­jes vrij­ge­la­ten: maan­dag der­tien, dins­dag ze­ven en woens­dag nog drie ... Al­les­zins min­der dan zes­tig. Dat is niet goed, maar we kon­den niet an­ders. Door de­ze nieu­we trans­mi­gran­ten­cri­sis heb­ben we plaat­sen te­kort. De vo­ri­ge re­ge­ring heeft ons am­per 470 plaat­sen na­ge­la­ten. Ik heb dat aan­tal op­ge­hoogd tot ze­ven­hon­derd, het hoog­ste aan­tal in der­tig jaar. We gaan nieu­we centra ope­nen in Ant­wer­pen en Char­le­roi. Maar tot het zo­ver is, zit­ten de centra vol en moe­ten we schui­ven.”

“Moei­lijk te be­grij­pen al­le­maal”, zegt bur­ge­mees­ter van Merks­plas Frank Wil­ry­cx (Open Vld). “Ui­tein- de­lijk is het in Merks­plas heel rus­tig ge­ble­ven. Maar het geeft me wel het ge­voel dat we het pro­bleem zo niet aan het op­los­sen zijn.” Jo­hn Crom­bez, voor­zit­ter van sp.a, re­a­geert ver­bijs­terd op het nieuws. “De re­ge­ring draait ons een rad voor de ogen als het gaat om de aan­pak van trans­mi­gra­tie. Stoe­re ver­kla­rin­gen, maar op het ter­rein ver­an­dert er niets. Via de voor­deur bin­nen en via de ach­ter­deur te­rug bui­ten, zo gaat het nu, maar het lost niks op. Dit is een be­leid van schijn­vei­lig­heid”.

FO­TO RR

Trans­mi­gran­ten wor­den opgepakt aan Schijn­poort in Ant­wer­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.