Nood­tri­bu­ne in op­bouw voor eer­ste thuis­match Berchem Sport

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - REPORTAGE -

BERCHEM Op het Rooi in Berchem zijn de op­bouw­wer­ken be­gon­nen voor de tij­de­lij­ke nood­tri­bu­ne. De over­dek­te tri­bu­ne telt 669 plaat­sen en moet klaar zijn voor de eer­ste thuis­wed­strijd van Berchem Sport op zon­dag 23 sep­tem­ber.

De nood­tri­bu­ne was no­dig, want na de af­braak van de drie gro­te staan­tri­bu­nes bleek dat de over­ge­ble­ven zit­tri­bu­ne niet meer ge­bruikt mocht wor­den. Een ex­tra sta­bi­li­teits­on­der­zoek maak­te dui­de­lijk dat de struc­tuur niet lan­ger vei­lig was. De stad heeft ex­tra con­tro­les la­ten uit­voe­ren die dui­de­lijk moe­ten ma­ken welk aan­pas­sin­gen moe­ten ge­beu­ren om de tri­bu­ne te­rug open te stel­len. “We wach­ten de re­sul­ta­ten nog af”, zegt sport­sche­pen Lu­do Van Cam­pen­hout (N-VA). (jas)

FO­TO GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.