In­ter­na­ti­o­na­le streetart op Part of Ant­werp

3D-ar­ties­ten ge­ven fes­ti­val op Ei­land­je mee kleur

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - RE­BEC­CA VAN REMOORTERE

De buurt rond het Ei­land­je en aan het Ha­ven­huis heeft er ze­ven­tien streetart­wer­ken bij. Het al­ler­laat­ste grond­werk, van de Ita­li­aan­se Ve­ra Bu­gat­ti (39), wordt nu nog af­ge­werkt. “Pas als het vol­le­dig klaar is, is het 3D-ef­fect echt zicht­baar”, klinkt het.

Ver­stopt in de Pa­na­ma­loods in de scha­duw van het Ha­ven­huis, werkt Ve­ra Bu­gat­ti de ko­men­de da­gen nog aan haar werk voor Part of Ant­werp. Om­dat ze recht­streeks van een streetart­fes­ti­val in Bul­ga­rije komt, kon ze haar werk niet op tijd voor de start van het fes­ti­val klaar krij­gen.

“Ik maak een werk op een doek van vier op acht me­ter. Daar werk ik on­ge­veer vier da­gen lang aan. Part of Ant­werp speelt zich af rond het wa­ter, daar­om wil­de ik iets met dat the­ma doen.” Bu­gat­ti werkt aan een spec­ta­cu­lair 3D-werk met een bood­schap. “Nu kun je nog niet goed zien wat het be­oog­de ef­fect is. Dat kan pas wan­neer het werk vol­le­dig klaar is. Ik beeld een man af die bij­na lief­ko­zend kijkt naar een klei­ne, mooie schild­pad. Daar­bo­ven komt een gro­te en meer re­a­lis­ti­sche schild­pad ver­stren­geld in een plas­tic zak. Plas­tic in on­ze oce­a­nen is een gi­gan­tisch pro­bleem. Met mijn werk wil ik aan­kaar­ten dat we al­le­maal kun­nen hel­pen. Be­zoe­kers van Part of Ant­werp kun­nen dan ook bo­ven­aan aan mijn werk po­se­ren zo­dat het is als­of ze het plas­tic ver­wij­de­ren van de schild­pad. Die in­ter­ac­tie is het mooie aan 3D-beel­den op de grond.”

De ar­ties­ten op het 3D street-art fes­ti­val van Part of Ant­werp ko­men uit al­le de­len van de we­reld: van Bra­zi­lië tot Rus­land. Bu­gat­ti groei­de op in Ita­lië, waar streetart wei­nig be­kend is. “Ik be­gon meer dan tien jaar ge­le­den te ex­pe­ri­men­te­ren met krijt, daar­na ben ik ge­ë­vo­lu­eerd naar dit soort werk, met verf. In Ita­lië is streetart ab­so­luut niet po­pu­lair. Daar werk ik als bi­bli­o­the­ca­ris. In bij­be­roep reis ik de we­reld rond om kunst te ma­ken. Ik maak meest­al wer­ken op de grond, maar die wor­den snel uit­ge­wist door voet­stap­pen of weers­om­stan­dig­he­den. 90% van mijn werk is al ver­dwe­nen. Daar­om zou ik in de toe­komst wil­len fo­cus­sen op wer­ken op mu­ren, die duur­za­mer zijn. Zo blijft mijn bood­schap lan­ger han­gen.”

Per­ma­nent in de stad

Het werk van Bu­gat­ti is van­af maan­dag aan de Wa­ter­front Bar & Res­to, het tij­de­lij­ke res­tau­rant voor het fes­ti­val, te be­won­de­ren. De an­de­re zes­tien wer­ken zijn on­der­tus­sen wel al klaar en zijn ver­spreid rond het Ha­ven­huis. “Vo­rig jaar pak­te we het luik van de streetart nog he­le­maal an­ders aan”, klinkt het bij pro­ject­ver­ant­woor­de­lij­ke Ya­ci­ne Fall. “Toen leek het ons een leuk idee om de ar­ties­ten het eer­ste week­end aan het werk te zet­ten

zo­dat be­zoe­kers hun pro­ces kon­den vol­gen. Dat bleek een slecht plan, want veel wer­ken raak­ten niet op tijd klaar voor het ein­de van het fes­ti­val. Nu is al­les klaar en kun­nen be­zoe­kers met­een al proe­ven van al­le wer­ken. Via de ap­pli­ca­tie van Part of Ant­werp zien ze per­fect waar welk werk te vin­den is. Ter plaat­se han­gen ook pa­ne­len met in­for­ma­tie over het werk en de ar­tiest. De kun­ste­naars kre­gen ook geen on­der­werp om rond te wer­ken, we lie­ten ze vrij. Op­val­lend is dat een aan­tal ar­ties­ten wel aan de slag is ge­gaan met het the­ma wa­ter, wat mooi past bij dit fes­ti­val.”

Part of Ant­werp loopt van vrij­dag 14 tot 23 sep­tem­ber. De 3D-wer­ken blij­ven per­ma­nent in de stad, be­hal­ve die­ge­ne die ge­maakt zijn aan de Waag­na­tie. Die ver­dwij­nen op­nieuw na een jaar.

FO­TO'S WIM HENDRIX

In het ka­der van het fes­ti­val Part of Ant­werp ge­ven bin­nen- en bui­ten­land­se streetart­kun­ste­naars het bes­te van zich­zelf.

De Ita­li­aan­se Ve­ra Bu­gat­ti aan het werk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.