HO­BOKEN Umi­co­re in­for­meert be­wo­ners na brand

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN -

Mes­ste­ker blijft nog maand in de cel

De 22-ja­ri­ge Su­ri­na­mer die zon­dag de 23-ja­ri­ge zus van zijn ex­vrien­din heeft neer­ge­sto­ken op de par­king van fast­food­res­tau­rant McDo­nald’s aan de Lam­brechts­hoe­ken­laan blijft nog ze­ker een maand in de cel. De raad­ka­mer be­ves­tig­de gis­te­ren de aan­hou­ding van de man, zo laat het par­ket we­ten.

“Wij zul­len ook niet in be­roep gaan te­gen de be­slis­sing van de raad­ka­mer”, re­a­geert ad­vo­caat Phi­lip De Cleene, die voor de man op­treedt. “Mijn cli­ënt wil eerst een ver­kla­ring af­leg­gen bij de po­li­tie.”

Sinds de fei­ten heeft de ver­dach­te zich op zijn zwijg­recht be­roe­pen. Be­wo­ners van de wij­ken Mo­re­tus­burg, Her­tog­vel­den en Vin­ken­vel­den heb­ben gis­te­ren een brief in de bus ont­van­gen met ex­cu­ses van Umi­co­re na de brand van woens­dag.

“We wil­len ons op­recht ver­ont­schul­di­gen voor de over­last die de brand heeft ver­oor­zaakt”, staat daar­in te le­zen. Ver­der maakt het be­drijf dui­de­lijk dat de rook niet scha­de­lijk was en ver­wijst daar­voor naar me­tin­gen van de brand­weer. Het zegt ook dat in de dienst waar de brand woed­de, geen zwa­re me­ta­len wer­den ver­werkt.

Umi­co­re no­digt de be­wo­ners uit op een inf­over­ga­de­ring vol­gen­de woens­dag. “Zo­wel de brand­weer als wij­zelf zul­len een toe­lich­ting ge­ven bij wat er ge­beurd is”, zegt woord­voer­ster Mar­jo­lein Scheers. Over de oor­zaak van de brand kan men nog niet com­mu­ni­ce­ren. “Daar­voor is het te vroeg, het on­der­zoek loopt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.