“In 2050 meer plas­tic dan vis in on­ze zee­ën”

Zoo opent per­ma­nen­te ex­po over ver­vui­ling en bant weg­werp­ar­ti­ke­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD RAND EN - AND­RE­AS ROTTY

De Ant­werp­se Zoo heeft gis­te­ren een nieu­we, per­ma­nen­te ex­po ge­o­pend die het be­wust­zijn rond de ‘plas­tic soep’ in de zee­ën moet ver­ho­gen. “Een pro­pe­re we­reld be­gint voor je ei­gen deur”, zegt staats­se­cre­ta­ris voor de Noord­zee Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld). De Zoo zal zelf weg­werp­ar­ti­ke­len ban­nen.

“Word jij een soe­per­he­ro?”, staat in kind­vrien­de­lij­ke taal op een van de bord­jes te le­zen. De in­for­ma­tie­ve muur toont hoe u kunt ver­mij­den dat plas­tic in de zee be­landt. In de­zelf­de ruim­te, op weg naar de pin­gu­ïns van­uit het aqua­ri­um van de Zoo, vindt u in­fo over de voed­sel­ke­ten en het be­lang van plank­ton. Plank­ton is een ver­za­mel­naam van de klein­ste or­ga­nis­men in de oce­aan die hard on­der ver­vui­ling lij­den. Via die or­ga­nis­men komt plas­tic in vissen te­recht en via die vissen te­rug op ons bord. In een aqua­ri­um met zee­paard­jes heeft de Zoo wat plas­tic fles­sen ge­legd – op een on­scha­de­lij­ke ma­nier – om vi­su­eel aan te to­nen dat het een ef­fect heeft op het zee­le­ven.

“De Zoo is een plaats van ver­won­de­ring, maar we kun­nen de be­zoe­kers ook iets bij­le­ren. Een goe­de plek om aandacht te schen­ken aan al dat plas­tic in on­ze zee­ën”, zegt Dries Her­poe­laert, al­ge­meen di­rec­teur van de Zoo.

20.000 ton in Noord­zee

“Elk jaar komt we­reld­wijd tien mil­joen ton plas­tic in de oce­a­nen te­recht, dat is een vuil­nis­wa­gen per mi­nuut. Als we aan dit tem­po ver­der­gaan, is er in 2050 meer plas­tic dan vis in de oce­a­nen.”

De Zoo wil ook ac­tie on­der­ne­men. “In on­ze ver­koop­pun­ten zul­len we weg­werp­pro­duc­ten, zo­als plas­tic zak­ken en riet­jes ban­nen. We bie­den her­bruik­ba­re drink­bus­sen, duur­za­me lunch­boxen en ka­toe­nen tas­sen aan.”

Staats­se­cre­ta­ris voor de Noord­zee Phi­lip­pe De Bac­ker (Open Vld) wees een som van 50.000 eu­ro toe voor de ten­toon­stel­ling. “Dat past in ons Ac­tie­plan Ma­rien Zwerf­vuil. We heb­ben in de zo­mer ook met een truck aan zee in­for­ma­tie rond­ge­deeld. Want ook in de Noord­zee drijft elk jaar 20.000 ton plas­tic meer rond. We hou­den on­ze ac­ties be­wust op plek­ken waar kin­de­ren het zien. Vaak zijn het net kin­de­ren die hun ou­ders er­op wij­zen dat er iets fout loopt. Ook van­uit Ant­wer­pen kun­nen we zor­gen dat de oce­a­nen pro­per blij­ven. Een pro­pe­re we­reld be­gint voor je ei­gen deur. Tij­dens op­kuis­ac­ties in Ant­wer­pen vin­den we he­laas nog te veel af­val.” Dui­ker Tho­mas Van Puym­broeck (32) voedt de vissen en kuist de aqua­ri­ums in de Zoo. Hij weet dat

plas­tic een be­drei­ging vormt. “Aan het In­do­ne­sisch ei­land Ba­li moet je dui­ken tus­sen plas­tic zak­jes. Zelfs in de Ma­ri­a­nen­trog, het diep­ste punt van al­le oce­a­nen ter we­reld, is al een plas­tic zak­je ge­von­den.” Maar de mooi­ste duik­plek ligt vol­gens hem dich­ter­bij. “De Oos­ter­schel­de”, zegt Tho­mas. “Geen van­zelf­spre­ken­de duik­plek, maar ik kan er uren rond­kij­ken. Er zijn klei­ne zee­paard­jes, naakt­slak­ken, krab­ben, oes­ters en veel meer.” Tho­mas laat geen kans on­be­nut om be­zoe­kers van de Zoo aan te spre­ken. “We heb­ben el­ke dag een paar keer on­ze ‘dui­kers­bab­bel’ met de kin­de­ren. Dan druk ik hen op het hart dat elk vuil­tje op de grond ef­fect kan heb­ben op de oce­aan.”

FO­TO WAS

Dui­ker Tho­mas Van Puym­broeck laat geen kans on­be­nut om be­zoe­kers te wij­zen op de ge­va­ren van zee­ver­vui­ling.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.