Oud-sche­pen Stan Ce­lis over­le­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD -

Stan Ce­lis is over­le­den. De ge­we­zen CD&V-po­li­ti­cus over­leed thuis in Scho­ten op 92-ja­ri­ge leef­tijd. Ce­lis was een vol­bloed on­der­wijs­man. Hij bouw­de als sterk­hou­der van de CVP ook een mooie po­li­tie­ke loop­baan uit. In 1982 leid­de hij de cam­pag­ne die zijn par­tij­ge­noot To­ny Se­brechts tot bur­ge­mees­ter maak­te, na­dat de so­ci­a­list Mar­cel Im­ler ve­le ja­ren de ge­meen­te had be­stuurd. Ce­lis werd sche­pen van Cul­tuur en Ver­keer.

Hij lag aan de ba­sis van het ge­meen­te­lijk in­for­ma­tie­blad In­fo Scho­ten, dat voor het eerst ver­scheen in 1983. Zijn goe­de pen ge­bruik­te Ce­lis ook om stuk­jes te ma­ken voor Ga­zet Van Ant­wer­pen. Hij was ge­huwd met Ro­sa Ver­vec­ken. De uit­vaart­dienst vindt plaats op woens­dag 19 sep­tem­ber om 11u in de Sint-Cor­du­la­kerk.

FO­TO JAA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.