“Veel kin­de­ren ne­men de stress van hun ou­ders over”

Kin­der- en stresscoach De­sie Vrints opent van­daag haar Re­gen­boog­droom-pi­po­wa­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - NOORD - KRISTIN MATTHYSSEN

De dood van haar moe­der en me­te­kind­je wa­ren voor De­sie Vrints (31) uit Mal­le wa­ke-up­calls om haar le­ven een an­de­re in­vul­ling te ge­ven. Ze be­sloot zich bij te scho­len tot kin­der- en stresscoach. Van­daag opent De­sie haar kleur­rij­ke pi­po­wa­gen.

Ie­der­een is van­daag, za­ter­dag, tus­sen 14 en 17u wel­kom bij Re­gen­boog­droom, zo­als de prak­tijk van De­sie Vrints in de Merks­plas­se­baan 5 in Oostmalle heet. Ze geeft er al een tijd­je coa­ching aan kin­de­ren tus­sen 6 en 12 jaar die het moei­lijk heb­ben om zich staan­de te hou­den in de druk­ke maat­schap­pij. Af en toe ko­men er ook kleu­ters. Vaak – niet al­tijd – heb­ben de kin­de­ren die naar Re­gen­boog­droom ko­men la­bels als au­tis­me, hoog­sen­si­ti­vi­teit, ADHD of iets an­ders.

“Ik hou zelf niet van la­bels”, zegt De­sie. “Voor mij is ie­der kind uniek en ge­ta­len­teerd. Weet je wat het leuk­ste com­pli­ment was dat ik kreeg? Een 11-ja­rig meis­je dat hier na drie da­gen kamp ver­tel­de dat ze ‘ver­ge­ten’ was dat ze ADHD had.”

Rouw­pro­ces

De­sie Vrints werk­te vroe­ger in de thuis­zorg met ouderen. “An­der­half jaar ge­le­den over­leed mijn moe­der. In dat rouw­pro­ces kwam ik me­zelf te­gen. Ik heb twee kin­de­ren: een­tje van 8 en een­tje van 3. Mijn oud­ste zoon­tje is hoog­ge­voe­lig. Als ou­der moest ik tot voor­bij Leu­ven rij­den om een plek te vin­den waar ik met hem te­recht­kon. Sen­si­tie­ve kin­de­ren ra­ken snel over­prik­keld op school of in de va­kan­tie op nor­ma­le speel­plei­nen. Ik be­perk me al­tijd tot groep­jes van acht kin­de­ren.” De­sie be­gon zich bij te scho­len. Ze volg­de bij­voor­beeld de cur­sus sen­sikids. In haar prak­tijk Re­gen­boog­droom geeft ze nu cre­a­tie­ve work­shops om ge­voe­li­ge kin­de­ren ‘in hun kracht te zet­ten’, zo­als

De­sie Vrints Re­gen­boog­droom

De­sie het om­schrijft. “We doen ook wob­bel­tur­nen. Een wob­bel is een ba­lans­bord dat op een speel­se wij­ze het li­chaams­be­wust­zijn ver­groot en cre­a­ti­vi­teit, ba­lans en kracht sti­mu­leert.” Af­ge­lo­pen zo­mer or­ga­ni­seer­de De­sie ook kam­pjes. “We gin­gen met de gro­ten spe­len in het bos, knut­sel­den kracht­stok­ken, de­den aan kip­pen­knuf­fe­len, boet­seer­den zor­gen­mon­sters en maak­ten zelfs een sja­ma­nis­ti­sche me­di­ta­tie­reis.”

El­ke woens­dag­na­mid­dag, soms op vrij­dag­avond en in het week­end, geeft De­sie nu work­shops of doet ze in­di­vi­du­e­le tra­jec­ten. Ook voor de herfst­va­kan­tie heeft ze al een pro­gram­ma, van su­per­hel­den tot rouw­ver­wer­king.

Bots­au­to’s

“Een bin­nen­ruim­te voor de Re­gen­boog­droom drong zich op. We heb­ben even over­wo­gen om met ons ge­zin naar een gro­te­re wo­ning te ver­hui­zen, zo­dat ik de zol­der­ruim­te kon ge­brui­ken. In­eens pas­seer­de de­ze ou­de pi­po­wa­gen op mijn tijdlijn. Het gaat om een ou­de zi­geu­ner­wa­gen die ge­bruikt is ge­weest door foor­men­sen. Op de zij­kant plakt nog een stic­ker­tje van de bots­au­to’s. Er zou­den acht men­sen in ge­woond heb­ben.” De gro­te pi­po­wa­gen, ver­deeld in drie deur­lo­ze ruim­ten, kreeg een

plek in de tuin. Op de muur schil­der­de ze een re­gen­boog. Of hij niet wat te ro­ze is voor jon­gens? “Nee, ik ont­vang voor­lo­pig trou­wens meer jon­gens dan meis­jes.”

Ei­gen­lijk is het tries­tig ge­steld met on­ze maat­schap­pij als er al een stresscoach voor kin­de­ren no­dig is. “Klopt, maar het ís echt no­dig. Bij de start van het school­jaar stij­gen de hoofd­pijn­klach­ten. Hob­by’s en on­der­wijs zijn pres­ta­tie­ge­richt. Voor spe­len en ge­woon kind-zijn is er geen tijd meer. Kin­de­ren zijn spie­gels van hun ou­ders en mo­der­ne ou­ders heb­ben het druk. Al­les is hec­tisch. Ik wil ook ou­ders be­ge­lei­den, want je kind ge­luk­kig zien is het mooi­ste wat er is.” Re­gen­boog­droom@hot­mail.com en www.fa­ce­book.com/re­gen­boog­droom/

“Bij de start van het school­jaar stij­gen de klach­ten over hoofd­pijn.”

FO­TO KMA FO­TO KMA

De­si Vrints in de gro­te pi­po­wa­gen op een wob­bel, een ge­bo­gen plank waar­mee ze wob­bel­tur­nen geeft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.