“Dit was het ech­te Beer­schot”.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT - DA­VID VAN DEN BROECK

Vreug­de (Vre­ven) en ver­driet (Vran­c­ken) za­ten gis­ter­avond dicht bij el­kaar. Ter­wijl de trai­ner van KV Mechelen baal­de dat een stil­staan­de fa­se zijn ploeg al­weer nek­te, loof­de die van Beer­schot Wil­rijk voor­al de men­ta­li­teit van zijn spe­lers. “Dit moet de stan­daard zijn.”

Wou­ter Vran­c­ken zucht­te. “Ik denk dat we, net als op Union, goed ge­start wa­ren. We wa­ren de be­te­re ploeg, we cre­ëer­den vol­doen­de kan­sen, al­leen wa­ren de eind­pas­ses en eind­be­slis­sin­gen weer niet goed. En na rust kon­den we niet het­zelf­de bren­gen. We ga­ven wel wei­nig weg, maar dan wer­den we toch weer ge­nekt door zo’n stil­staan­de fa­se. Zo gooi­den we het weg. Want we ver­dien­den hier echt niet te ver­lie­zen.”

Stijn Vre­ven was het niet met ál­les eens wat Vran­c­ken zei. “Ik weet niet of KV Mechelen zo veel kan­sen heeft ge­cre­ëerd als mijn col­le­ga zei, dat zou ik nog eens moe­ten her­be­kij­ken”, zei Vre­ven. “Maar ik ga wel ak­koord met het feit dat zij be­ter be­gon­nen. Dat heeft ook te ma­ken met hun nieu­we coach en hun nieu­we ga­me­plan, met veel druk. Al­leen slaag­den we er dit keer wél in om de si­tu­a­tie om te ke­ren. Echt: hoe ver­baasd ik vo­ri­ge week was over het slech­te ni­veau, zo ver­baasd was ik dit keer over on­ze ge­daan­te­ver­wis­se­ling. Ik zag ef­fort, pas­sie, spe­lers die er ab­so­luut voor wil­den gaan. We heb­ben dit keer het éch­te Beer­schot ge­zien, waar el­ke fan trots op is. Het was een mooi avond­je voor de fans. Een mooi avond­je voor de coach ook.” (glim­lacht)

Ver­schil in leng­te

Vre­ven was ze­ker ook wel te­vre­den over en­ke­le voet­bal­tech­ni­sche za­ken, maar bleef toch voor­al het strij­ders­hart van zijn man­nen be­na­druk­ken. “Ja, ik vond ons na de rust ze­ker be­ter spe­len. We wa­ren wat rus­ti­ger in bal­be­zit, de bes­te kan­sen wa­ren ook voor ons. En we kwa­men de stil­staan­de fa­ses heel goed door. Niet evi­dent, want er was toch een ver­schil in leng­te. Maar zo zie je maar: met pas­sie en ge­loof kan je wed­strij­den win­nen. Als we op dat vlak el­ke week het­zelf­de to­nen, zijn we ge­woon erg goed.”

Beer­schot Wil­rijk zit met een 9 op 18 nu aan 50 pro­cent van de pun­ten. Ui­ter­aard wil Vre­ven meer, hij wil een po­si­tief rap­port. “Maar de reeks is echt niet te on­der­schat­ten, het ni­veau­ver­schil tus­sen de ploe­gen is ni­hil. El­ke week wor­den wed­strij­den op de­tails be­slist. Maar als je met de­ze pas­sie speelt, trek je het ge­luk en die de­tails wel naar je toe.”

Druk van de ke­tel

En dus is de vraag: is zijn ploeg nu ein­de­lijk echt ver­trok­ken? Is dit een kan­tel­mo­ment? “Daar kan ik nog niet op ant­woor­den, dat moet vol­gen­de week blij­ken. Als we er te­gen Lom­mel op­nieuw zo voor knok­ken, dan kun­nen we win­nen. Of dit de start is, ga ik nog niet zeg­gen, maar dit was wel de stan­daard. We speel­den met bal­len en zo moet het.”

Vre­ven zelf kan al­les­zins ook weer wat rus­ti­ger ade­men. De druk is enigs­zins van de ke­tel. Al is hij re­a­lis­tisch ge­noeg om te be­sef­fen dat de re­sul­ta­ten moe­ten blij­ven ko­men. Voor het dub­bel­in­ter­view met Vran­c­ken en­ke­le da­gen ge­le­den po­seer­den bei­de trai­ners nog op de schom­mel. Op de wip za­ten ze niet. Maar, zo zei Vre­ven al la­chend: “Maakt niet uit. Op de wip zit je als trai­ner toch al­tijd.”

FO­TO GMAX AGENCY

Vre­ven viert met as­sis­tent Will Still na het laat­ste fluit­sig­naal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.