“Ik wil tot mijn tach­tig­ste wer­ken”

Coach Las­z­lo Bö­lö­ni

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - SPORT -

Geen Las­z­lo Bö­lö­ni op de bank van Ant­werp zon­dag. Hij is ge­schorst na­dat hij in An­der­lecht naar de tri­bu­ne werd ge­stuurd. Maar als het aan de Roe­meen ligt, zal hij nog heel lang op de bank langs een voet­bal­veld zit­ten.

On­danks zijn pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd te­ken­de de 65-ja­ri­ge Roe­meen­se trai­ner van Ant­werp twee we­ken ge­le­den een nieuw con­tract tot de zo­mer van 2020. Hij zal dan 67 zijn, maar in zijn huis in Zuid-Frankrijk ge­nie­ten van zijn ou­de dag, dat is nog niet aan Bö­lö­ni be­steed. “Ik wil nog tot mijn tach­tig­ste wer­ken”, zegt Bö­lö­ni. “Ik voel me nog goed. Maar er is mis­schien nog een ver­schil tus­sen wat we wil­len en wat we mo­gen of kun­nen (lacht).” Voor hij bij Ant­werp te­ken­de, was Bö­lö­ni er twee jaar tus­sen­uit om pri­vé­re­de­nen. Maar die zijn van de baan en dus wil hij nog een tijd­je door­gaan. “Het was voor mij geen moei­lij­ke be­slis­sing om bij te te­ke­nen. In Ant­wer­pen ben ik zelfs dich­ter bij mijn doch­ter dan wan­neer ik thuis in het zui­den van Frankrijk ben. Dan zit ik op 900 ki­lo­me­ter van mijn fa­mi­lie. En trou­wens, el­ke dag zijn er drie à vier vluch­ten naar het zui­den van Frankrijk. Ik kan snel over en weer. Daar moet ik het niet voor la­ten.” De af­ge­lo­pen twee we­ken pro­fi­teer­de Bö­lö­ni er­van om even over en weer te gaan, maar te­ge­lijk werd de in­ter­land­break ge­bruikt om de nieuw­ko­mers te in­te­gre­ren in de groep. “Het eer­ste deel van de in­ter­land­break heb­ben we fy­siek werk ge­le­verd, in het twee­de deel werk­ten we tac­tisch en tus­sen­door had­den we een in­te­res­san­te oe­fen­match (0-0 te­gen Vi­tes­se, red.). Om­dat er en­ke­le spe­lers weg wa­ren voor een in­ter­land, kon­den we eens an­de­re jon­gens op hun po­si­ties uit­pro­be­ren. En het was ook een be­lang­rij­ke pe­ri­o­de voor de in­te­gra­tie van de nieu­we spe­lers.”

In­ter­na­ti­o­nals

Eén van die nieuw­ko­mers is Dieu­mer­ci Mbok­a­ni. Die mag zich wel­licht op­ma­ken voor zijn eer­ste wed­strijd­se­lec­tie. “In gro­te ma­te is hij klaar om te spe­len”, zegt Bö­lö­ni. “Op een dag zal hij er staan.”

Wie er nog niet bij is te­gen Zulte Waregem, is de Bra­zi­li­aan­se ver­de­di­ger Ma­theus Bor­ges. Die staat nog steeds aan de kant met een spier­scheur in de kuit. “Het duurt een beet­je lan­ger dan ver­wacht. Aan­van­ke­lijk dach­ten we dat hij slechts en­ke­le da­gen on­be­schik­baar zou zijn, maar het duurt nu al drie we­ken en het is nog niet in or­de.” Sam­bou Ya­ta­baré is in­tus­sen weer fit. De mid­den­vel­der pas­te voor de in­ter­land met Ma­li. “Maar in­tus­sen is hij klaar. Hij heeft de­ze week al­le trai­nin­gen mee­ge­daan”, zegt Bö­lö­ni. Naast Ya­ta­baré had Ant­werp nog ze­ven an­de­re in­ter­na­ti­o­nals. Een aan­tal dat al in ja­ren niet meer is ge­haald op de Bo­suil. “Dat maakt me trots”, zegt Bö­lö­ni. “Dat we in­ter­na­ti­o­nals in on­ze ran­gen heb­ben, wil zeg­gen dat het om ge­ta­len­teer­de spe­lers gaat. Maar ik ben ook trots op de weg die we met som­mi­gen heb­ben af­ge­legd. Door het werk bij Ant­werp is Bo­lat op­nieuw in­ter­na­ti­o­nal, werd Owu­su voor het eerst op­ge­roe­pen voor Gha­na en is Na­za­ry­na weer be­lof­tein­ter­na­ti­o­nal bij Oe­kra­ï­ne. Dat is mooi voor de club.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.