Li­kes en su­per­li­kes in ’t echt

Po­pu­lai­re ‘da­te­par­ty’ trekt in Hol­ly­wood­stijl naar Dam­wijk

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - ELIEN VAN WYNSBERGHE

Wie al dat swi­pen moe is en het ge­voel heeft dat da­tingapp Tin­der toch niet zo doel­tref­fend werkt als ver­hoopt, wacht vrij­dag een di­gi­ta­le de­tox die mis­schien wél de vonk kan doen over­slaan. Dans en match in ’t ech­te le­ven op een nieuw MNDR TNDR-feest.

Be­gin dit jaar kwam MNDR TNDR over­ge­waaid van­uit de Art­e­vel­de­stad. In Gent draait het feest­con­cept al lan­ger op vol­le toe­ren. “Een aan­tal jaar ge­le­den had ik het idee om sa­men met een vrien­din een feest voor sin­gles te or­ga­ni­se­ren”, ver­telt or­ga­ni­sa­tor Robby Lan­noy. “We wa­ren toen al­le­bei eind de twin­tig en we hoor­den heel wat men­sen kla­gen dat ze geen nieu­we men­sen meer ont­moet­ten.”

Een eer­ste feest in een klein ca­feetje werd een over­rom­pe­ling. “Hon­der­den men­sen ston­den op straat.” En ook een twee­de avond barst­te vol­le­dig uit zijn voe­gen. “Sinds­dien is MNDR TNDR een maan­de­lijks ge­ge­ven ge­wor­den.”

Want het mag dui­de­lijk zijn: niet ie­de­re sin­gle zit te­gen­woor­dig op Tin­der en niet el­ke sin­gle die op UTin­der zit, vindt er wat hij of ezij zoekt. “Ui­t­ein­de­lijk is azo’n app re­de­lijk op­per­vlak­peknig. Aan de hand van wat foent.oD’s en een ope­nings­zin se­l­ecd­int­geeisr n. ijn hje men­sen. Dat werkt niet voor ie­der­een. Mijn ding is het per­soon­lijk niet”, ver­telt Robby. “Ie­mand spon­taan te­gen het lijf lo­pen, dat werkt in veel ge­val­len toch nog al­tijd het best. En op een eve­ne­ment als MNDR TNDR weet je dan dat de an­de­re aan­we­zi­gen daar­voor open­staan.”

But­tons en stic­kers

Om Cu­pi­do een hand­je te hel­pen, wordt er ge­werkt met but­tons die aan­ge­ven op wat voor ty­pe je valt. “Vrij­dag zul­len die but­tons in het the­ma van Hol­ly­wood zijn.” Blond als Ry­an Gos­ling of Scar­lett Jo­hans­son? Of toch eer­der don­ker als Pe­ne­lo­pe Cruz of Jo­h­n­ny Depp? “Die but­tons fun­ge­ren als een ijs­bre­ker. En sinds kort voor­zien we ook stic­kers die je kan uit­de­len: li­kes en su­per­li­kes zo­als op Tin­der, maar dan in het echt. Om de in­ter­ac­tie te be­vor­de­ren.”

En dan is het voor­al de be­doe­ling dat er ge­feest en ge­danst wordt. “We vra­gen on­ze dj’s steeds om zo breed mo­ge­lijk te draai­en: hitjes van nu en klas­sie­kers van vroe­ger zo­dat ie­der­een het hier naar zijn zin heeft. Zo heb je in het slecht­ste ge­val ge­woon een heel leu­ke avond on­der vrien­den. In het bes­te ge­val leg je con­tact met ie­mand en bloeit daar iets moois uit”, hoopt Lan­noy. En wat als je al van ’t straat bent? “Geen pro­bleem. We voor­zien ook lu­die­ke but­tons als ‘wing­man’ of ‘wing­wo­man’. Eni­ge voor­waar­de is dat je ver­ge­zeld bent van een aan­tal sin­gle vrien­den. Want de be­doe­ling blijft wel dat het een laag­drem­pe­lig feest is voor sin­gles die graag ie­mand wil­len ont­moe­ten.” Wie vrij­dag van plan is om af te zak­ken naar de loods van Me­at­pack in Ant­wer­penNoord komt best op tijd, want er zijn al ruim drie­dui­zend ge­ïn­te­res­seer­den op de Fa­ce­book­pa­gi­na van het eve­ne­ment.

VAN­DEN BULCKE FO­TO MARTIJN

Het ra­zend po­pu­lai­re MNDR TNDR­con­cept trekt vrij­dag naar Me­at­pack.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.