THE NET

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★★è

De fi­guur­lij­ke muur tus­sen Noord- en ZuidKo­rea wordt tast­baar in The Net, een diep­men­se­lijk ver­haal van film­vete­raan Kim Ki-duk. Nam Chul-woo is een een­vou­di­ge Noord-Ko­re­aan­se vis­ser die zo­als el­ke dag vrouw en doch­ter knuf­felt voor hij gaat vissen op de grens met Zuid-Ko­rea. Wan­neer zijn mo­tor in pan­ne valt en de boot af­drijft naar het buur­land, wil de vis­ser zijn eni­ge kost­ba­re be­zit niet in de steek la­ten. Bij de de­mo­cra­ti­sche bu­ren wordt Nam on­der­vraagd als een po­ten­ti­ë­le spi­on en zelfs ge­mar­teld door een over­ij­ve­ri­ge amb­te­naar met een per­soon­lij­ke agen­da. An­de­ren pro­be­ren hem er­van te over­tui­gen dat hij best naar het zui­den over­loopt, al moet hij daar­voor zijn ge­zin in de steek la­ten. De scè­nes waar­in de ar­ge­lo­ze en na­ïe­ve Chul-woo door de Zuid-Ko­re­a­nen wordt ge­dropt in een win­kel­straat om hem te ver­lei­den met wes­ter­se weel­de, ver­geet je niet snel. Kim Ki-duk is zelf ZuidKo­re­aan, maar ver­telt zijn ver­haal erg ge­nu­an­ceerd. De angst van de Noord-Ko­re­aan is ook een soort Stock­holm­syn­droom, waar­door hij on­danks al­les te­rug­ver­langt naar een to­ta­li­tair re­gime. Maar aan bei­de kan­ten han­te­ren de wan­trou­wi­ge over­heids­dien­sten laak­ba­re me­tho­den, die men­se­lij­ke waar­dig­heid on­der­ge­schikt ma­ken aan het ei­gen ‘gro­te ge­lijk’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.