TO­NY SCHUMACHER

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

★★★èè

Een steeds po­pu­lair­der wor­dend sub­gen­re in thril­ler­land vor­men de ‘wat als?’-ver­ha­len. Uit­gaan­de van een al­ter­na­tie­ve loop van de ge­schie­de­nis, cre­ë­ren au­teurs een span­nen­de set­ting, waar­in zich een be­vreem­dend plot ont­wik­kelt. Zo ook To­ny Schumacher, die met De Britse leeuw een ver­volg schreef op het goed ont­haal­de Tij­den van duis­ter­nis. Lon­den, 1946. De on­o­ver­win­ne­lij­ke na­zi’s be­zet­ten Groot-Brit­tan­nië. Jo­hn Ros­sett, een oor­logs­held en ge­we­zen po­li­tie­ser­ge­ant, werkt nood­ge­dwon­gen voor de SS. Dat weer­houdt hem er niet van een Jood­se jon­gen te hel­pen ont­snap­pen. Hij wordt bij de ac­tie neer­ge­scho­ten en be­landt in het zie­ken­huis. Zijn baas, Ernst Koehler, weet van de zaak af, maar be­sluit te zwij­gen. Wan­neer wat la­ter Koehlers vrouw en doch­ter wor­den ont­voerd, ziet de SS-of­fi­cier zich ver­plicht om bij Ros­sett aan te klop­pen. Die ge­raakt in een waar wes­pen­nest ver­zeild, waar­bij de Duit­se be­zet­ter, het Britse ver­zet en de on­be­re­ken­ba­re Ame­ri­ka­nen hem om beur­ten het le­ven zuur ma­ken. De uit­ein­de­lij­ke sleu­tel ligt bij Ruth Hartz, een Jood­se atoom­we­ten­schap­per. Goed ge­con­stru­eer­de, ver­fris­sen­de thril­ler die draait rond eeu­wen­ou­de the­ma’s als vriend­schap, loy­au­teit en ver­raad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.