Zon­dag valt het he­le cir­cus even stil

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND - Kris Van­mar­se­nil­le Hoofd­re­dac­teur brie­ven@gva.be

Nog een tv-de­bat of twee en de kies­cam­pag­ne 2018 zit er­op. Po­li­ti­ci en jour­na­lis­ten heb­ben hun werk ge­daan, het is nu aan de kie­zer. We heb­ben een lan­ge en hef­ti­ge cam­pag­ne ach­ter de rug. Die hef­tig­heid was niet al­leen te ver­kla­ren door de lief­de van de po­li­ti­ci voor hun ge­meen­te of stad. In de par­tij­bu­reaus werd ook al met één oog naar de ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar ge­ke­ken. Ze­ker in de gro­te ste­den en in de ge­meen­ten waar be­lang­rij­ke kop­stuk­ken op­ko­men, speel­de de vol­gen­de stem­bus­gang een be­lang­rij­ke rol. “Als er in Ant­wer­pen een links be­stuur komt, moe­ten we fe­de­raal de PS weer bin­nen­ha­len”, waar­schuw­de Bart De We­ver al meer­maals.

Het kan best zijn, maar dit soort over­we­gin­gen en de zwa­re druk op som­mi­ge po­li­ti­ci heb­ben niet al­tijd een gun­sti­ge in­vloed ge­had op de cam­pag­ne, ze­ker niet op de Ant­werp­se. Het heeft ge­duurd tot be­gin sep­tem­ber eer die ein­de­lijk over de toe­komst van de stad kon gaan. Voor­dien was het één gro­te af­re­ke­ning tus­sen de kop­stuk­ken. Ge­luk­kig heb­ben de lijst­trek­kers zich de voor­bije we­ken ‘her­pakt’. De de­bat­ten heb­ben aan hef­tig­heid niets in­ge­boet en er kwam ge­re­geld nog eens een slag on­der de gor­del, maar het ging wel over de the­ma’s waar­over het móést gaan, over de din­gen waar­van de Ant­wer­pe­naar wak­ker ligt.

En la­ten we het mis­schien ook eens níét over Ant­wer­pen heb­ben. Met een bur­ge­mees­ter die te­vens voor­zit­ter is van de groot­ste par­tij van het land en die bo­ven­dien vrij­wel moei­te­loos elk de­bat naar zijn hand zet, is dat moei­lijk. Maar ook bui­ten Ant­wer­pen heb­ben hon­der­den kan­di­da­ten zich de voor­bije we­ken uit de naad ge­werkt om de kie­zer te over­tui­gen van hun pro­gram­ma. Ook in an­de­re ste­den wer­den pit­ti­ge de­bat­ten ge­voerd, met ken­nis van za­ken en gro­te be­zie­ling. Daar ging het niet over de ver­kie­zin­gen van vol­gend jaar, maar over de toe­komst van de ei­gen ge­meen­te. En dat is waar ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen moe­ten over gaan. Hoe dan ook, in Ant­wer­pen en el­ders valt mor­gen tus­sen 8u en 15u het he­le cir­cus stil. Dan doet de kie­zer zijn werk. Zo gauw de eer­ste uit­sla­gen be­kend zijn, is het weer aan de po­li­ti­ci: wat doen ze met de kaar­ten die de kie­zer heeft ge­legd? We we­ten uit er­va­ring dat ze daar­in erg cre­a­tief kun­nen zijn en ge­maks­hal­ve al eens ver­ge­ten wat ze vóór de stem­bus­gang heb­ben ge­zegd of be­loofd. Ho­pe­lijk laat de kie­zer zich daar­door niet ont­moe­di­gen. Dat is ner­gens voor no­dig. De voor­bije we­ken ging het al­le­maal over zijn stem. En de vol­gen­de da­gen en we­ken ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.