“Abor­tus moet kun­nen tot twin­tig we­ken”

Mar­leen Tem­mer­man (65) met pen­si­oen aan UGent

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - BINNENLAND -

Mar­leen Tem­mer­man (65) ging gis­te­ren met eme­ri­taat. De Oos­tVlaam­se was des­tijds de al­ler­eer­ste vrou­we­lij­ke pro­fes­sor gy­nae­co­lo­gie in ons land, en streed ja­ren voor meer vrou­wen­rech­ten. Een de­fi­ni­tief af­scheid is het trou­wens niet. Tem­mer­man heeft nog een lan­ge todo­lijst. “Abor­tus moet mo­ge­lijk zijn tot twin­tig we­ken.”

Het is dan wel de dag van haar eme­ri­taat aan de UGent, in Ke­nia kan Tem­mer­man naar ei­gen zeg­gen nog mak­ke­lijk ze­ven jaar ver­der. “Ik krijg soms de vraag of het an­no 2018 nog wel no­dig is om te strij­den voor vrou­wen­rech­ten. Maar nog steeds wor­den de rech­ten van vrou­wen veel meer met de voe­ten ge­tre­den dan die van man­nen. Ook in Vlaan­de­ren.”

“Er is heel lang in veel mi­li­eus machts­mis­bruik ge­weest. En nu nog steeds. meer dan tach­tig pro­cent van de slacht­of­fers van sek­su­eel ge­weld zijn vrou­wen. Het is goed dat zij zich nu min­der ge­remd voe­len om mel­ding te doen.”

“Te­ge­lijk moe­ten we op­let­ten met mas­saal be­ken­de men­sen aan de schand­paal te na­ge­len nog vóór we we­ten wat ze exact ver­keerd de­den. De slin­ger slaat soms te ver door. Maar ik vind dat be­grij­pe­lijk, de pro­ble­men zijn zo lang ge­ne­geerd.”

Nog een be­wijs dat ze strijd­vaar­dig blijft. Ze on­der­te­ken­de een open brief met kri­tiek op de nieu­we abor­tus­wet in België. “Aan de oor­spron­ke­lij­ke wet uit 1990 is ge­schaafd, maar niet ge­noeg. De vraag is of je voor abor­tus wel zo’n strik­te ju­ri­di­sche re­gel­ge­ving no­dig hebt. Er moe­ten re­gels zijn, maar die kan je ook op het ni­veau van een zie­ken­huis ma­ken. In es­sen­tie is abor­tus voor mij een zaak tus­sen vrouw en arts.” “De ter­mijn is ook te be­perkt. De grens ligt op drie maan­den, maar ook in de we­ken daar­na is een foe­tus nog niet le­vens­vat­baar. Tot twin­tig we­ken zou abor­tus al­tijd moe­ten kun­nen.”, be­sluit ze.

FO­TO FRED DEBROCK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.