Stijl­tij­ger

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Er staat een tij­ger, recht­op zo­als een mens, non­cha­lant ach­ter­over leu­nend te­gen een olie­vat, de voor­ste po­ten los­jes in de zak­ken van zijn rood-wit-blau­we trai­nings­vest. De ach­ter­ste po­ten zit­ten in oran­je-grij­ze snea­kers. De­ze stijl­tij­ger kan straks de uwe zijn. Hij staat te koop op de Ant­werp Art Fair, de kunst­beurs die nog tot zon­dag­avond ge­o­pend blijft in Hal 3 van Ant­werp Ex­po. Voor du­re kunst moet je de­ze da­gen in het Ru­bens­huis zijn. De

Kin­der­moord in Be­thle­hem, tij­de­lijk te zien in de stad, ver­wis­sel­de 16 jaar ge­le­den voor 55,5 mil­joen eu­ro van ei­ge­naar. Op de Ant­werp Art Fair ligt het ope­nings­bod iets la­ger. Voor 500 eu­ro heb je al iets om je li­ving te ver­fraai­en. Men­sen die de kunst­we­reld op de voet vol­gen, heb­ben geen ho­ge pet op van de­ze beurs. “Geen en­ke­le be­lang­rij­ke Ant­werp­se ga­le­rie doet er­aan mee. Dan weet je ge­noeg. Het is geen beurs met uit­zon­der­lij­ke kun­ste­naars of kwa­li­teit”, zei een ern­sti­ge ken­ner toen we hem te­ver­geefs vroe­gen om ons te gid­sen door het he­den­daag­se kunst­aan­bod, ge­volgd door het do­de­lij­ke: “Ik wist zelfs niet dat ze het dit week­end hiel­den.” Dat kan al­le­maal goed zijn, maar een do­sis fun op tijd en stond moet kun­nen. Een Tuy­mans, Fa­b­re of Bor­re­mans vind je hier niet, maar wel een co­bra met een tank­pi­stool als kop, een hond ge­maakt met het leer van een rode ches­ter­field of een bron­zen ba­ze­ke met reus­ach­ti­ge voe­ten op een trot­ti­net­te met een joint in zijn bek en een op­ge­sto­ken mid­den­vin­ger. Best wel cool. Ook wie geen na­gel heeft om aan zijn gat te krab­ben, kan hier een ver­ma­ke­lijk an­der­half uur door­bren­gen. Tus­sen de char­man­te jong­be­jaar­de kop­pels en groep­jes vrien­din­nen die recht uit de be­te­re wij­ken van ’s-Gra­ven­we­zel lij­ken te ko­men, op jacht naar iets de­co­ra­tiefs voor de lo­geer­ka­mer. Op de ach­ter­grond een be­schaafd soul­mu­ziek­je. Ide­aal voor tus­sen het stem­men en het bin­nen­ko­men van de eer­ste uit­sla­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.