Ant­werp­se sp.a moet haat­mis­drijf aan­ge­ven in Ekeren

Po­li­tie­kan­toor ‘vol­zet’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND - (vdaa, svw)

Een sp.a-me­de­wer­ker had de groot­ste moei­te om een po­li­tie­kan­toor te vinden om aan­gif­te te doen van een haat­mis­drijf. Uit­ein­de­lijk kon hij te­recht in Ekeren, ter­wijl het sp.a-kan­toor in de Om­me­gan­ck­straat in Ant­wer­pen ligt. Het po­li­tie­kan­toor Ze­gel in Bor­ger­hout was blijk­baar vol­zet.

Als er ie­mand een boe­me­ke te veel heeft, zon­dag Zui­der­pers­huis, al­len daar­heen. De­ze re­ac­tie stond bij het sp.a-eve­ne­ment van de ver­kie­zings­avond zon­dag op Fa­ce­book. Licht­jes ge­a­lar­meerd, be­slis­te een sp.a-me­de­wer­ker om dit te mel­den bij de po­li­tie.

“Hij bel­de naar de Blau­we Lijn van de po­li­tie”, zegt Ant­werps sp.a-voor­zit­ter Tom Meeuws. “Daar kreeg hij te ho­ren dat hij zijn aan­gif­te niet kon doen in het po­li­tie­kan­toor Ze­gel om­dat dat vol­zet was. Het po­li­tie­kan­toor op de Noor­der­laan was een op­tie, maar de per­soon van de Blau­we Lijn ver­tel­de dat de kans klein was dat on­ze me­de­wer­ker daar snel kon wor­den ge­hol­pen. Uit­ein­de­lijk moest hij naar het po­li­tie­kan­toor in Ekeren om aan­gif­te te doen. Dit zegt wel veel over de be­reik­baar­heid van de po­li­tie.”

De po­li­tie be­treurt dit. “Als dat in­der­daad zo is ge­gaan, dan be­treu­ren wij dat”, zegt po­li­tie­woord­voer­der Wou­ter Bruyns. “El­ke vorm van drei­ging moe­ten we im­mers ern­stig ne­men. We kun­nen sp.a al­leen maar aan­moe­di­gen om van dit in­ci­dent aan­gif­te te doen bij on­ze dienst klan­ten­ma­na­ge­ment, via on­ze web­si­te. El­ke klacht zal ern­stig on­der­zocht wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.