“Zelfs mijn doch­ter­tje wil nu geen riet­je meer bij haar ap­pel­sap”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Eugenia Cuyt (37) woont met haar man en doch­ter­tje van drie in de Har­mo­nie­wijk op het Zuid en neemt deel aan het ex­pe­ri­ment. “Ik pro­beer al lan­ger ge­zon­der te le­ven, maar sinds de pro­ble­ma­tiek van af­val en plas­tic in on­ze oce­a­nen zo aan­we­zig is, ben ik me be­gin­nen af te vra­gen wat we daar zelf aan kun­nen ver­an­de­ren. En dan kun je wel wat tips ge­brui­ken.” Eugenia zal ook haar ge­zin moe­ten over­tui­gen om min­der af­val te pro­du­ce­ren. “Dat hoort bij de uit­da­ging. Gis­te­ren nog kwam mijn man thuis van de win­kel met ap­pe­len in plas­tic voor­ver­pakt”, zegt ze. En ook haar doch­ter­tje wordt mee in het ver­haal be­trok­ken. “Op school wordt zij al ge­sen­si­bi­li­seerd. Ik wil dat door­trek­ken naar huis. Gaan we iets drin­ken, dan vraagt ze haar ap­pel­sap zon­der riet­je”, lacht Eugenia.

Op de goe­de weg is ze al. “Mijn groen­ten koop ik op een pluk­boer­de­rij. Voor­ver­pak­te dou­che­gel ge­bruik ik niet meer. We zijn over­ge­scha­keld op een ge­woon stuk zeep.” Maar hoe het nog be­ter kan, wil ze de ko­men­de maan­den ont­dek­ken. “Hoe­veel pa­pier zet­ten we bui­ten en kun­nen we dat her­ge­brui­ken? Ik heb nog nooit stil­ge­staan bij hoe­veel af­val ik el­ke week bui­ten zet. Nu zal ik dat moe­ten we­gen, dat zal me­zelf wel een spie­gel voor­hou­den”, denkt ze. “100% af­val­vrij le­ven lijkt me nog een droom, want daar­voor moet het aan­bod aan ver­pak­kings­vrije ar­ti­ke­len rui­mer zijn in de win­kels. Maar ik vind dit een heel goed ini­ti­a­tief en ben blij dat dit door on­ze stad wordt ge­or­ga­ni­seerd.”

FO­TO DIRK KERSTENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.