Al­le con­trac­ten wor­den na­ge­leefd

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL -

De wed­strijd te­gen Tu­be­ke van zon­dag is uit­ge­steld, maar toch werd er gis­te­ren ge­woon ge­traind op de jeugd­vel­den van de club. De trai­ning vond zelfs plaats ach­ter ge­slo­ten deu­ren om pot­ten­kij­kers (lees: nieuws­gie­ri­ge jour­na­lis­ten en ca­me­ra­ploe­gen) op af­stand te hou­den. Pra­ten met de pers mocht niet. Te ge­vaar­lijk. Want net als bij de sup­por­ters was de on­ge­rust­heid bij de spe­lers im­mers groot na het nieuws van don­der­dag­na­mid­dag. Net als in de sup­por­ters­kroe­gen wa­ren er ook in de kleed­ka­mer meer vra­gen dan ze­ker­he­den. “Waar­om spe­len we zon­dag niet te­gen Tu­be­ke? Wordt er dit sei­zoen über­haupt nog wel ge­voet­bald? Zak­ken we straks naar de ama­teur­reek­sen? En wat met on­ze con­trac­ten?” Op al die vra­gen kre­gen spe­lers en staf gis­te­ren voor de start van de trai­ning een ant­woord. Meer­der­heids­aan­deel­hou­der Die­ter Pen­nin­ckx zak­te uit­zon­der­lijk af naar het jeugd­com­plex om de spe­lers zelf ge­rust te stel­len. Pen­nin­ckx zou hen ver­ze­kerd heb­ben dat de fi­nan­ci­ë­le con­ti­nu­ï­teit van de club ge­waar­borgd blijft en dat al­le con­trac­ten dus wor­den na­ge­leefd. Op spor­tief vlak ver­wacht de club dat ze snel weer aan de bak moet. De tic­ket­ver­koop voor de thuis­match van vol­gen­de week zon­dag te­gen Beer­schot Wil­rijk (21 ok­to­ber) is blij­ven lo­pen. Na een on­ver­wacht vrij week­end wor­den de spe­lers maan­dag ook weer op trai­ning ver­wacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.