Sym­bo­li­sche ac­ties om club te steu­nen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL -

Ook bij de sup­por­ters kwa­men de be­schul­di­gin­gen van match­fixing hard aan. Ze­ker bij de fans die vijf­tien jaar ge­le­den hun spaar­geld in hun club had­den ge­sto­ken, voel­den zich nu be­dro­gen en in de steek ge­la­ten door een deel van het club­be­stuur. On­danks die woe­de bleef het don­der­dag op­val­lend rus­tig toen de sup­por­ters van KV sa­men­kwa­men aan het sta­di­on. Net als ten tij­de van de ver­ef­fe­ning lij­ken de KV-sup­por­ters in tij­den van ho­ge nood een­drach­ti­ger dan ooit te zijn. Ook al heeft de club nu geen geld no­dig om de­ze storm te door­staan, toch wor­den er al­ler­han­de ini­ti­a­tie­ven op­ge­zet door sup­por­ters­groe­pen als sym­bo­li­sche steun voor hun club in moei­lij­ke tij­den. Dat ook Mark Uyt­ter­hoe­ven nu weer op­duikt, is geen toe­val. In 2003 nam hij sa­men met Piet den Boer en Fi Van­hoof het ini­ti­a­tief om de club met hulp van de sup­por­ters te red­den van de on­der­gang. Vijf­tien jaar la­ter is Uyt­ter­hoe­ven, sinds de om­vor­ming naar een NV, een van de der­tien le­den van de Raad van Be­stuur van KV.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.