En nu is het aan Marc Cou­c­ke om de stal uit te mes­ten

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOETBAL - (bla, lvdw)

De Bel­gi­sche po­li­tiek en de voet­bal­we­reld kij­ken naar Pro League-voor­zit­ter Marc Cou­c­ke om het puin te rui­men na ope­ra­tie ‘Pro­pe­re Han­den’. Vol­gen­de week wordt hij ont­bo­den door mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA). Als de Bel­gi­sche prof­clubs er niet in sla­gen hun stal uit te mes­ten, ris­ke­ren ze hun le­vens­lijn te ver­lie­zen: de mil­joe­nen­kor­ting op de RSZ en de be­drijfs­voor­hef­fing.

‘De voet­bal­we­reld gaat zelf or­de op za­ken stel­len’, liet Marc Cou­c­ke woens­dag­avond al met een sms we­ten aan mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA). Als het van fe­de­raal mi­nis­ter van Werk Kris Pee­ters (CD&V) af­hangt, mo­gen de kor­tin­gen wor­den af­ge­schaft. “De be­doe­ling van de kor­ting was om het be­roep aan­trek­ke­lij­ker te ma­ken, in een tijd dat er nog niet zul­ke gro­te be­dra­gen in de sport om­gin­gen”, zei Pee­ters gis­te­ren in een me­de­de­ling. “Ook al houdt het ge­rech­te­lijk on­der­zoek in het voet­bal niet on­mid­del­lijk ver­band met de maat­re­ge­len, we moe­ten zor­gen dat de steun die we ge­ven aan de sport op de juis­te ma­nier ge­bruikt wordt.”

De eni­ge re­den waar­om Pee­ters nog niet tot ac­tie over­gaat, is om­dat hij dan ook klei­ne­re clubs en klei­ne­re spor­ten treft. Mi­nis­ter van Sport Muy­ters wil de Pro League en de KBVB nog een kans ge­ven de stal uit te mes­ten. Voor de Pro League wil hij een ont­moe­ting met voor­zit­ter Marc Cou­c­ke, voor de KBVB kan mo­ge­lijk on­der­voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he als ge­spreks­part­ner op­tre­den. Met­een zit hij dan ook met de groot­ste clubs - An­der­lecht en Club Brug­ge - aan ta­fel. De pijn­pun­ten si­tu­e­ren zich voor­al op drie ni­veaus: ma­ke­laars, scheids­rech­ters en club­li­cen­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.