Hom­ma­ge Brel met sym­fo­nisch or­kest

ZO 14/10 | ELISABETHZAAL | WWW.MUSICHALL.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Op 9 ok­to­ber 1978 over­leed Jac­ques Brel aan de ge­vol­gen van long­kan­ker. Pre­cies veer­tig jaar na zijn dood brengt Brel-ver­tol­ker Fi­lip Jor­dens sa­men met het Brus­sels Phil­har­mo­nic Or­ches­tra on­der lei­ding van di­ri­gent Da­vid Na­var­ro Tur­res een hom­ma­ge aan de­ze Gro­te Belg. Om zijn le­vens­ver­haal te schet­sen wor­den er zon­dag tij­dens het con­cert in de Ko­nin­gin Elisabethzaal ook au­then­tie­ke fo­to- en vi­deo­beel­den van Brel ge­toond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.