Han­nel­o­re Be­dert

VEELZIJDIG ZA 13/10 | BOURLASCHOUWBURG | ANT­WER­PEN | WWW.TONEELHUIS.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - GUNTER JACOBS

“We vis­sen al­le­maal in de­zelf­de vij­ver, maar ja­loe­zie heerst er ze­ker niet.”

Nu Nek­ka het een kwart­eeuw uit­zingt, trak­te­ren die pro­mo­to­ren van het Ne­der­lands­ta­li­ge lied zich­zelf en hun pu­bliek op een bij­zon­der ju­bi­le­um­feest. VeelZIJdig, zo­als de spe­ci­a­le edi­tie in de Bourla is ge­doopt, plaatst vrou­wen cen­traal. “Het wordt geen fe­mi­nis­ti­sche be­doe­ning maar een war­me, ge­zel­li­ge avond”, voor­spelt Han­nel­o­re Be­dert (34), een van de tien zan­ge­res­sen.

Niet één maar tien zan­ge­res­sen staan cen­traal op VeelZIJdig. Voor die spe­ci­a­le edi­tie van de Nek­ka-Nacht moe­ten de schaar­se man­nen op het po­di­um het stel­len met een lou­ter die­nen­de rol. Als mu­zi­kan­ten rug­gen­steu­nen zij in de Bourlaschouwburg van­avond een klein pe­lo­ton Vlaam­se en Ne­der­land­se zan­ge­res­sen, te we­ten: Eva De Roove­re, Han­nel­o­re Be­dert, Riet Muy­laert, Laïs, Els Dot­ter­mans, Mi­ra, Ki­ki Schip­pers, Step­ha­nie Struijk en Roos­beef. Ook de pre­sen­ta­tie is in vrou­we­lij­ke han­den: de Ant­werp­se stads­dich­ter Maud Van­hauwaert praat de avond aan el­kaar.

“Het aan­bod straf­fe Ne­der­lands­ta­li­ge zan­ge­res­sen is groot. We zijn heel trots op on­ze se­lec­tie en kij­ken uit naar de cre­a­tie­ve che­mie tus­sen al de­ze ar­ties­ten. Door hun sa­men­wer­king ver­wach­ten we een spran­ke­len­de avond”, zegt Koen Huy­ge­baert, ar­tis­tiek co­ör­di­na­tor van Nek­ka.

Ter­wijl Han­nel­o­re Bederts ei­gen the­a­ter­tour­nee Van­af nu doe ik al­les wat ik wil dit na­jaar een ver­leng­stuk krijgt, maakt zij voor VeelZIJdig graag een om­me­tje. “Hier­voor heb­ben ze mij lang ge­le­den al ge­vraagd”, licht Be­dert toe. “Op de Nek­ka-Nacht ben ik al en­ke­le ke­ren te gast ge­weest. Ik draag de or­ga­ni­sa­to­ren een warm hart toe. Om­dat ze daar nog nooit een vrou­we­lij­ke cen­tra­le gast heb­ben ge­had, lij­ken ze met de­ze edi­tie een in­haal­be­we­ging te wil­len ma­ken. De re­a­li­teit is ook ge­woon dat geen en­ke­le vrou­we­lij­ke ar­tiest zo groot is als pak­weg Bart Pee­ters of Raymond van het Groe­ne­woud. Daar­om vind ik VeelZIJdig wel een leuk idee. Fijn dat ik er bij mag zijn. Door al die in het Ne­der­lands zin­gen­de vrou­wen sa­men te bren­gen, wor­den we na­tuur­lijk wel weer in een hok­je ge­duwd. Dit­maal stoort me dat niet, om­dat ik het ge­voel heb dat Nek­ka dit op­recht be­doelt.”

Klein Vlaan­de­ren

Zelf is Han­nel­o­re Be­dert met de mees­te van de col­le­ga-zan­ge­res­sen op de af­fi­che ver­trouwd. “En­ke­le van hen zijn zelfs goe­de vrien­din­nen”, zegt ze. “Met Eva De Roove­re heb ik een paar jaar ge­le­den nog een tour­nee door Ne­der­land ge­daan, waar­bij we tel­kens ook wat din­gen sa­men speel­den. Bij Jack­obond, het af­stu­deer­pro­ject van Riet Muy­laert aan Stu­dio Her­man Teir­lin­ck, heb ik nog ach­ter­grond­zang ge­daan. Met Roos­beef heb ik aan een Te Gek!?-pro­ject deel­ge­no­men. Ook met Mi­ra heb ik vaak het po­di­um ge­deeld. En met Jor­unn Bau­weraerts van Laïs on­der­neem ik in het na­jaar een nieu­we con­cert­reeks rond het Li­vin’ Roots-con­cept. Zo­als je merkt, is Vlaan­de­ren klein en ken­nen we el­kaar. De­ze avond voelt voor mij dus heel ver­trouwd aan, mis­schien wel meer dan een Nek­ka-af­fi­che met gro­te­re na­men.”

Of er iets is dat de gas­ten op VeelZIJdig bindt? “De lief­de voor de Ne­der­land­se taal! Die heb­ben we al­le­maal ge­meen”, ge­looft Han­nel­o­re Be­dert. “Bij­na ie­der van ons heeft ooit wel eens in het En­gels ge­zon­gen, maar schrijft en zingt nu in het Ne­der­lands. Al­le­maal we­ten we dus ook hoe moei­lijk het is om hier­mee ver­der dan Vlaan­de­ren en Ne­der­land te ge­ra­ken. We vis­sen al­le­maal enigs­zins in de­zelf­de vij­ver, maar ja­loe­zie heerst er ze­ker niet.”

Unie­ke du­et­ten

Be­dert gaat zich er­voor hoe­den op VeelZIJdig gro­te sta­te­ments te ma­ken. “Ik denk dat ook de an­de­re gas­ten wel wil­len ver­mij­den dat dit een fe­mi­nis­ti­sche be­doe­ning wordt. Dat ri­si­co loop je na­tuur­lijk met een strikt vrou­we­lij­ke af­fi­che. Ik heb het ge­voel dat wij al­le­maal on­ze ei­gen plaats heb­ben. Daar­om hoop ik dat dit een ge­woon war­me, ge­zel­li­ge avond wordt waar­bij het toe­val­lig of niet al­le­maal vrou­wen zijn die cen­traal staan.” Door de Nek­ka-pro­mo­to­ren wordt VeelZIJdig aan­ge­kon­digd als een bij­zon­de­re avond, waar­bij al­le da­mes niet al­leen uit hun ei­gen re­per­toi­re put­ten maar ook unie­ke want een­ma­li­ge du­et­ten bren­gen. “Dat was het ini­ti­ë­le plan, maar in de prak­tijk is het bij­na on­mo­ge­lijk om dat voor el­kaar te krij­gen”, tem­pert Be­dert dat voor­ne­men. “In veel van de lied­jes gaan de an­de­re zan­ge­res­sen wel­is­waar mee­zin­gen en -spe­len, maar het op­zet­ten van nieu­we du­et­ten is een iets te am­bi­ti­eus plan dat lang niet voor ie­der­een haal­baar gaat zijn. Ik voel wel dat we al­le­maal din­gen sa­men wil­len doen. Hoe ver het komt, zal een ver­ras­sing zijn.”

FO­TO FRE­DE­RIK BEYENS

Han­nel­o­re Be­dert: “De­ze avond met veel vrien­din­nen voelt voor mij ver­trouw­der dan een Nek­ka­Nacht met gro­te­re na­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.