Zan­ge­res maakt li­te­rair de­buut met ro­man ‘Lam’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

Han­nel­o­re Be­dert toont zich dit week­end ook in een an­de­re ge­daan­te. De zan­ge­res lan­ceert uit­ge­re­kend nu haar al­ler­eer­ste ro­man. Lam, zo­als haar li­te­rair de­buut heet, draait om de zes­ja­ri­ge Lu­cia. Haar moe­der stapt een win­kel bin­nen en komt niet meer naar bui­ten. Nie­mand weet waar ze heen is en de ver­dwij­ning zorgt voor een oor­ver­do­ven­de stil­te in huis. Tien jaar na­dat ze uit het dorp is ge­vlucht, ver­neemt Lu­cia dat haar va­der is over­le­den, de man die ze in geen ja­ren meer heeft ge­zien. Lu­cia wordt ge­dwon­gen te­rug te ke­ren naar het ou­der­lijk huis, waar ze te­recht­komt in haar va­ders best be­waar­de ge­heim.

Lam wordt ge­pro­moot als “een li­te­rai­re ro­man over af­re­ke­nen met het ver­le­den en je lot in ei­gen han­den ne­men”. “Niks in het boek gaat over mij, al kan ik er waar­schijn­lijk niet on­der­uit dat ik be­paal­de van mijn ge­dach­te­gan­gen in het hoofd van het per­so­na­ge heb ge­sto­ken”, zegt Be­dert. “Maar wat Lu­cia mee­maakt, staat heel ver van mijn leef­we­reld. Daar­door is het kun­nen schrij­ven van dit boek voor mij zeer be­vrij­dend ge­weest. Nu heb ik eens niet in mijn ei­gen ge­voe­lens moe­ten wroe­ten. Die enor­me vrij­heid mis ik in mijn mu­ziek soms wel.”

Be­dert ver­telt dat ze uit een pe­ri­o­de komt waar­in ze het even niet meer goed wist. “Ik heb op de rand van een burn-out ge­ze­ten. Sinds­dien heb ik me­zelf voor­ge­no­men om voor­al din­gen te doen waar ik ge­luk­kig van word. Daar­bij hoort: toe­ge­ven aan het feit dat ik graag wil schrij­ven zon­der er mu­ziek bij te ma­ken. Dat wil ik al sinds mijn tie­ner­ja­ren maar is me niet eer­der ge­lukt om­dat er nooit tijd voor leek te zijn.”

Han­nel­o­re Be­dert be­na­drukt dat ze Lam niet als een zij­spron­ge­tje ziet. “Het voelt veel­eer als­of ik nu op een twee­baans­weg rij. Op het ene rij­vak maak ik mu­ziek, op het an­de­re schrijf ik een boek. Mijn mu­ziek wil ik ze­ker niet la­ten val­len. Maar waar­om zou ik mij daar­toe be­per­ken? Wat ik voor­al graag doe, is wer­ken met de Ne­der­land­se taal. Daar­bij hoort voort­aan ook het schrij­ven van ver­ha­len en boe­ken. Ik hoop dat het pu­bliek dat mis­schien niet van mijn mu­ziek houdt, wel de­ze kant van mij kan ap­pre­ci­ë­ren.”

Lam, uit­ge­ve­rij An­gèle, 268p. Han­nel­o­re Be­dert is op 3 en 4 no­vem­ber te gast op de Boe­ken­beurs in Ant­wer­pen; www.han­nel­o­re­be­dert.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.