Di­ta Von Teese

THE ART OF THE TEESE WO 17/10 - DO 18/10 | STADSSCHOUWBURG ANT­WER­PEN | WWW.STADSSCHOUWBURG-ANT­WER­PEN.BE, WWW.CLUB-BUR­LESQUE.COM

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - STEFAN LAE­NEN

De ra­vis­san­te Di­ta Von Teese strijkt met haar bur­lesque en­tou­ra­ge twee­maal neer in een tot de nok ge­vul­de Stadsschouwburg. Von Teese is noch zan­ge­res, noch ac­tri­ce. Wat doet Di­ta dan? We vra­gen het aan een van haar ve­le fans, Miss Be­ha­ve van Club Bur­lesque.

“Di­ta is de ko­nin­gin van de bur­lesque.” Miss Be­ha­ve van het Ant­werp­se Club Bur­lesque twij­felt geen se­con­de wan­neer we haar vra­gen naar het fe­no­meen Di­ta Von Teese. Bur­lesque is de al­om­vat­ten­de term voor pi­kan­te en gla­mou­reu­ze va­ri­é­té­shows. “Di­ta Von Teese zet­te be­gin ja­ren 90 het gen­re weer op de kaart. De we­reld­wij­de re­vi­val van bur­lesque danken we gro­ten­deels aan Di­ta en haar fa­bu­leu­ze acts.”

De meest tot de ver­beel­ding spre­ken­de act van La Von Teese is haar Marti­ni Glass, waar­bij de ar­ties­te sen­su­eel kron­kelt in een mans­hoog cock­tail­glas. Voor haar nieu­we tour­nee krijgt de­ze ico­ni­sche rou­ti­ne een fa­ce­lift. Von Teese duikt nu in een cham­pag­ne­glas be­zet met 150.000 Swa­ro­vs­kik­ris­tal­len.

Noch­tans leek de klei­ne Di­ta niet in de wieg ge­legd om te schit­te­ren in een groot glas. Een wieg die stond in Mi­chi­gan, haar Duits­klin­ken­de ar­ties­ten­naam be­dacht ze – net als haar vol­le­di­ge ima­go – zelf. De jon­ge He­a­ther Re­née Sweet wil­de bal­le­ri­na wor­den. Haar eer­der be­perk­te leng­te – 1,62 me­ter – stak daar een stok­je voor, dus ging ze als tie­ner aan de slag in een strip­club. Haar voor­lief­de voor bal­let duikt re­gel­ma­tig op, zo­als in haar Zwa­nen­meer Strip­tea­se.

Te­pelkwast­jes en pail­let­ten

“Di­ta ver­schijnt in een schit­te­rend kos­tuum, dat ze ver­vol­gens re­de­lijk rapt uit­trekt”, lacht Miss Be­ha­ve. “Di­ta is een smaak­vol­le pin-up­girl, strip­tea­se blijft een be­lang­rij­ke fac­tor in haar re­vue. Wat niet wil zeg­gen dat bur­lesque plat­vloers is. Al­les­be­hal­ve, Di­ta’s show barst van de smaak­klau­wen. vol­le hu­mor. Haar stijl is nooit gra­tuit, het is ver­lei­den op hoog ni­veau. Von Teese is een icoon. Veel da­mes die niet vol­doen aan het klas­sie­ke op­ge­le­pel­de schoon­heids­ide­aal kij­ken naar haar op. Ze is au­teur van stan­daard­wer­ken zo­als Bur­lesque and the Art of the Teese, en haar stijl­gids Your Beau­ty Mark: The Ul­ti­ma­te Gui­de to Ec­cen­tric Gla­mour.”

Een kris­tal­len ker­mis­paard, een gi­gan­tisch groot glit­ter­hart of een bad­kuip met gou­den Von Teese sleurt het al­le­maal mee op tour, net als een uit­ge­brei­de gar­de­ro­be bom­vol te­pelkwast­jes, jar­re­tel­les en ja­pon­nen met pail­let­ten. Net door de om­vang van haar pro­duc­tie leek een groot­scha­li­ge tour­nee lang on­mo­ge­lijk. The Art of the Teese is Di­ta’s eer­ste Eu­ro­pe­se tour­nee. “Di­ta grapt dat ze geen cent over­houdt aan haar tour­nee”, weet Be­ha­ve. “Al­licht over­drijft ze een beet­je, maar het is wel zo dat ze al haar kos­tuums en re­kwi­sie­ten met ex­qui­se zorg kiest. Ge­luk­kig mag ze re­ke­nen op gul­le spon­sors zo­als Mr. Pe­arl, Jean Paul Gaul­tier en Chris­ti­an Lou­bou­tin. Met haar so­lo­acts ver­scheen Di­ta al vaak in Eu­ro­pe­se shows, mo­de­shows en te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s. Toen ze in Cra­zy Hor­se’s op­trad, woon­de ze een tijd in Pa­rijs. Maar het is voor het eerst dat ze met haar he­le re­vue af­zakt. In haar en­tou­ra­ge werkt de crè­me de la crè­me uit ons vak. Dir­ty Marti­ni uit New York is een vo­lup­tu­eu­ze dan­se­res, ter­wijl Jet Ado­re de we­reld­top is van man­ne­lij­ke bur­lesque.”

Ant­werp­se bur­lesque­school sluit

Of Miss Be­ha­ve zelf in de zaal zit? “Wees maar ze­ker! De Stadsschouwburg is straks ge­vuld met het he­le bon­te bur­lesque­we­reld­je. Na de shows or­ga­ni­seer ik sa­men met Flo­ren­ce Agra­tie een af­ter­par­ty in de schouw­burg.”

Miss Be­ha­ve maakt te­gen­woor­dig zelf fu­ro­re, dat blijkt zo­wel een vloek als een ze­gen. “Het is met pijn in het hart dat ik Club Bur­lesque Aca­de­my in Ant­wer­pen sluit. Het doek valt over mijn aca­de­mie. Ik treed zo vaak op in bin­nen- en bui­ten­land dat mijn cur­sus­sen er­on­der lij­den. Ik maak van mijn hart een steen, en stop voor­lo­pig met mijn bur­lesque­school. Al gaan we er­uit – hoe kan het ook an­ders – met een knal­feest. We pre­sen­te­ren op 27 ok­to­ber in de La Ri­va een show bom­vol in­ter­na­ti­o­na­le ar­ties­ten, be­ge­leid door li­ve­band Les Se­pe­ratwists uit New Or­leans. Met Von Teese en on­ze feest­jes is Ant­wer­pen twee we­ken lang de hoofd­stad van de bur­lesque.”

“De we­reld­wij­de re­vi­val van bur­lesque danken we gro­ten­deels aan Di­ta en haar fa­bu­leu­ze acts.”

FO­TO RR

Di­ta Von Teese duikt in een cham­pag­ne­glas be­zet met 150.000 Swa­ro­v­ski­kris­tal­len.

FO­TO RR

Miss Be­ha­ve.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.