Afro-Ant­werps amu­se­ment

Nieuw fes­ti­val brengt ode aan Afri­kaan­se cul­tuur met mu­ziek en dans L’AFRIQUE C’EST CHIC NOG TOT 21/10 | VER­SCHIL­LEN­DE LO­CA­TIES IN ANT­WER­PEN | WWW.DEROMA.BE, WWW.CCBE.BE, WWW.ARENBERGSCHOUWBURG.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - ELIEN VAN WYNSBERGHE

Zeg­gen dat het Afri­kaan­se con­ti­nent een rij­ke cul­tuur kent, is een open deur in­trap­pen. Nog tot en met 21 ok­to­ber vie­ren cul­tuur­hui­zen De Ro­ma, Arenbergschouwburg en ccBe de af­ro­cul­tuur tij­dens het swin­gen­de fes­ti­val L’Afrique c’est chic. En dat gaat ge­paard met een hand­vol kleur­rij­ke fees­ten.

“Als cul­tuur­hui­zen zijn we al­le drie hard op zoek naar nieu­we, stedelijke vor­men van kunst en de daar­bij ho­ren­de doel­groep”, zegt Ja­na Tri­cot van De Ro­ma. “Daar­op heb­ben we be­slist om on­ze agen­da’s sa­men te leg­gen en ken­nis uit te wis­se­len.” Een eer­ste re­sul­taat van de­ze sa­men­wer­king is L’Afrique c’est chic.

Aan de ba­sis van dit fes­ti­val ligt Fe­le­bra­ti­on, het we­reld­wij­de feest ter ere van de Ni­ge­ri­aan­se mu­zi­kant, ver­zets­held, vrij­heids­strij­der en grond­leg­ger van de af­ro­beat Fe­la Ku­ti. “Ver­schil­len­de part­ners en in­di­vi­du­en heb­ben zich aan­ge­slo­ten bij L’Afrique c’est chic. Dat maakt dat we een heel breed pro­gram­ma kun­nen pre­sen­te­ren. Eén dat de Ant­werp­se af­ro­cul­tuur in al

haar fa­cet­ten pro­beert te be­lich­ten. Zo wil­len we cli­chés over­stij­gen. Het zou fijn zijn als we de ko­men­de ja­ren nog groei­en zo­dat ok­to­ber de L’Afrique c’est chic-maand wordt voor al­le Ant­werp­se cul­tuur­hui­zen.” In het Fo­to­mu­se­um, tij­dens The Foot Soul Shri­ne, brengt mul­ti­dis­ci­pli­nair kun­ste­naar Fe­mi Dawkins, die zo­wat over­al ter we­reld al op po­dia stond, van­avond spo­ken word. La­ter op de avond wordt dan naar het Pixel Ca­fé ge­trok­ken voor een feest dat door­gaat tot in de vroe­ge uur­tjes.

Uit­stap naar Wa­kan­da

De week goed star­ten wordt in de Bourlaschouwburg ge­daan tij­dens I HATE MONDAYS waar­bij het Afro-Ant­werp­se kun­ste­naars­col­lec­tief Le­velUp het ge­bouw vol­le­dig in­palmt met po­ë­zie, dans, slam, rap en co­me­dy. “En in de in­kom­hal gaat een so­ci­aal ex­pe­ri­ment door over in­clu­sie en ex­clu­sie”, ver­telt Ad­in­da Van­der­zan­de van Toneelhuis. “Af­slui­ten doen we met twee hip­hop­op­tre­dens: van de Ant­werp­se ri­sing star Miss An­gel en Dvtch Nor­ris.”

Dins­dag pre­sen­teert L’Afrique c’est chic al­weer een avond­vul­lend pro­gram­ma. Dit

keer in De Ro­ma waar eerst de al­ler­eer­ste block­bus­ter met een Afri­kaan­se su­per­held als pro­ta­go­nist wordt ver­toond: Black Pan­ther. Ge­volgd door een Wel­co­me to Wa­kan­da-par­ty. “Wa­kan­da is het fic­tie­ve land in Black Pan­ther”, licht Ja­na Tri­cot toe. “We bou­wen een feest­je rond de­ze film die toch wel een mijl­paal is. Dat doen we met eten van Bor­ger­houts res­tau­rant Fa­ra­fi­na, de Com­me Chez Soi van de West-Afri­kaan­se keu­ken. De Oost-Afri­kaan­se dans­groep Afri­bel brengt een tra­di­ti­o­neel op­tre­den. En ook The 6ix en Vood­oogang, twee Ant­werp­se po­pu­lai­re af­ro­hou­se dan­ce­crews ko­men op­tre­den.” Af­slui­ten doet dj Black Mam­ba. “Het nieu­we ge­zicht van de ur­ban sce­ne op Stu­dio Brus­sel. We zijn heel trots dat een vrouw van kleur het tot boeg­beeld heeft ge­schopt.”

Na het op­tre­den van Ba­lo­ji in De Ro­ma vindt op 20 ok­to­ber ten slot­te de of­fi­ci­ë­le af­ter­par­ty van het fes­ti­val plaats in de Pek­fa­brik, ge­pro­moot door Ant­werp­se dj DTM Funk. “Hij is in Ant­wer­pen zo­wat de am­bas­sa­deur van de tra­di­ti­o­ne­le en he­den­daag­se Afri­kaan­se mu­ziek.”

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Ja­na Tri­cot van De Ro­ma (bo­ven­aan), Ad­in­da Van­der­zan­de van Toneelhuis (rechts­on­der) en het Afro­Ant­werp­se kun­ste­naars­col­lec­tief Le­velUp dat maan­dag de Bourlaschouwburg in­palmt met po­ë­zie, dans, slam, rap en co­me­dy.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.