“Het is cool om een nerd te zijn”

GAMEFORCE ZA 13/10 - ZO 14/10 | NEK­KER­HAL | ME­CHE­LEN | WWW.GAMEFORCE.BE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! - twitch.tv/wil­li­am­boe­va JAN STASSIJNS

“GameForce maakt het ima­go van ga­mes veel ster­ker, wat de ga­me­we­reld ook ver­dient.”

De Nek­ker­hal in Me­che­len wordt dit week­end over­spoeld met dui­zen­den ga­me­lief­heb­bers. GameForce, de groot­ste ga­me­con­ven­tie van België ver­wacht zo’n 15.000 men­sen. Ook Wil­li­am Boe­va zal er zijn met Ra­geQuit, zijn talk­show over ga­mes. “Ie­der­een is een ga­mer, ook al be­sef­fen ze het niet”, zegt de klei­ne co­me­di­an.

Co­me­di­an Wil­li­am Boe­va is dit week­end als fer­vent ga­mer een van de dui­zen­den en­thou­si­as­te aan­we­zi­gen op GameForce, de groot­ste ga­me­beurs van België. Hij is er niet al­leen als lief­heb­ber, maar ook als pre­sen­ta­tor van Ra­geQuit, de Bel­gi­sche talk­show op strea­mings­web­si­te Twitch.tv. Op die web­si­te kij­ken da­ge­lijks mil­joe­nen men­sen hoe an­de­ren li­ve ga­men. Een You­Tu­be met vrij­wel uit­slui­tend ga­mers, zeg maar. En daar is dus ook Wil­li­am Boe­va we­ke­lijks te vol­gen, met Ra­geQuit dat zo’n tien­dui­zend kij­kers per af­le­ve­ring telt. En dit week­end zendt Boe­va met zijn ge­volg li­ve uit van­uit de Nek­ker­hal in Me­che­len. Voor zijn talk­show no­digt de co­me­di­an ver­schil­len­de gas­ten uit: ga­mers, maar ook BV’s die min­der ver­trouwd zijn met con­so­les of toet­sen­bord en muis, zo­als zan­ger Sam Goor­is, Qmu­sic-pre­sen­ta­tor Sam De Bruyn of Vlaams mi­nis­ter van Me­dia Sven Gatz (Open Vld) bij­voor­beeld. “Het is een ma­nier om vi­deo­ga­mes toe­gan­ke­lij­ker te ma­ken bij het gro­te pu­bliek”, zegt Boe­va. “We rich­ten ons dan ook niet uit­slui­tend op ga­mers. Het is wat zo­als Top Gear. Dat gaat over au­to’s, maar ei­gen­lijk zijn die au­to’s niet zo be­lang­rijk. Die zijn er­bij voor de ech­te lief­heb­bers, maar uit­ein­de­lijk zijn de show, de gas­ten, het ge­sprek,... veel be­lang­rij­ker. Daar­om kijkt het groot­ste deel van de men­sen. En als dan de mi­nis­ter van Me­dia op be­zoek wil ko­men, geeft dat toch aan dat de po­li­tiek ook met die ga­me­cul­tuur be­zig is. En dat is no­dig ook, want het is al lang geen ni­che meer. Het is veel meer main­stream dan dat men­sen be­sef­fen. Blok­ken bij­voor­beeld, dat is Te­tris, he. Dat is een vi­deo­ga­me. Ie­der­een is een ga­mer, ook al be­sef­fen ze het niet. En toch heeft het bij veel men­sen nog een ne­ga­tie­ve bij­klank. Dat het bij­voor­beeld te agres­sief of ge­weld­da­dig zou zijn. Dat is het­zelf­de als zeg­gen dat al­le boe­ken Aspe zijn, of al­le films Die Hard.

Boe­ken vs. ga­mes

“Ik heb on­langs een do­cu­men­tai­re ge­zien waar­in ver­teld werd dat als je de boek­druk­kunst en de vi­deo­ga­mes in de tijd zou om­wis­se­len, de­zelf­de kri­tiek op vi­deo­ga­mes van­daag voor boe­ken zou gel­den. ‘Zie ze daar zit­ten, voor­over­ge­bo­gen over een boek, ze ko­men niet meer bui­ten, ze zit­ten heel de tijd op die klei­ne let­ter­tjes te zien. Dat is slecht voor hun ogen. Ze spe­len niet meer met hun vriend­jes,...’ Dat is het­zelf­de wat ze zeg­gen over vi­deo­ga­mes. Het is het nieuw­ste me­di­um, dus is er veel arg­waan te­gen­over”, vindt Boe­va. “Maar dat is echt wel aan het ver­an­de­ren. Van­daag is het cool om een nerd te zijn. Con­ven­ties als GameForce spe­len daar­in een be­lang­rij­ke rol. Ze ma­ken het ima­go veel ster­ker, wat de ga­me­we­reld ook ver­dient.”

Naast Ra­geQuit is Boe­va zelf een fer­vent ga­mer en streamt hij ook op zijn per­soon­lij­ke Twitch-ka­naal. “Het is te ver­ge­lij­ken met wat ik op een po­di­um doe”, zegt hij. “Ik amu­seer mij en en­ter­tain op het­zelf­de mo­ment mijn pu­bliek. Waar­om niet? Ga­men doe ik so­wie­so, dus kan ik dat even­goed uit­zen­den. Het is ook erg in­ter­ac­tief, want via een chat­box sta je in con­tact met de kij­kers. Ik pro­beer min­stens één keer per week te strea­men, meest­al van 20 tot 23u. Of dat is toch de be­doe­ling. Het ge­beurt al snel dat het 1u ’s nachts wordt. Net zo­als in een boek, word je bij vi­deo­ga­mes echt in het ver­haal ge­zo­gen. Je zit er mid­den­in. Jij be­paalt wat de held doet. Be­ter nog, je bent de held. En strea­men helpt je ook om op de hoog­te te blij­ven. Er ver­an­dert zo­veel, er ko­men zo­veel nieu­we ga­mes bij dat je niet weet waar eerst te kij­ken. En dat is de gro­te kracht van vi­deo­ga­mes: er is voor elk wat wils.”

FO­TO BOUMEDIENE BELBACHIR

GameForce in de Nek­ker­hal.

FO­TO RR

Wil­li­am Boe­va ont­vangt Sam De Bruyn in zijn ga­me­talk­show Ra­geQuit op de strea­ming­web­si­te Twitch.tv.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.