Man uit Zwijn­drecht hon­gert moe­der uit

Zwijn­drech­te­naar met dub­bel­le­ven ‘fol­ter­de’ slacht­of­fer om haar geld af te trog­ge­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA - BELGA, SARE

De 30-ja­ri­ge Yves P. uit Zwijn­drecht staat in Ant­wer­pen te­recht voor het op­lich­ten en fol­te­ren van zijn moe­der. Hij had de vrouw elf jaar lang van al­les wijs­ge­maakt om haar geld af te trog­ge­len. Om haar he­le­maal fi­nan­ci­eel te kun­nen leeg­zui­gen, bracht hij haar in een leeg­staan­de wo­ning on­der, waar ze 106 da­gen lang in er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den moest over­le­ven. Het Open­baar Mi­nis­te­rie vor­der­de vrij­dag vijf jaar cel. Het slacht­of­fer eist 732.075 eu­ro scha­de­ver­goe­ding én een con­tact­ver­bod.

Yves P. werd al eer­der ver­oor­deeld. Ja­ren­lang be­loog hij zijn vrouw. Hij ver­tel­de dat hij el­ke dag ging wer­ken en maak­te zelfs val­se loon­fi­ches om dat te be­wij­zen. In de plaats leid­de hij een lie­der­lijk dub­bel­le­ven.

Mees­ter-leu­ge­naar Yves P. uit Zwijn­drecht heeft zijn moe­der 106 da­gen la­ten ver­kom­me­ren in een leeg­staan­de wo­ning. “Zo wil­de hij haar fi­nan­ci­eel he­le­maal leeg­zui­gen”, luid­de het gis­te­ren tij­dens het pro­ces te­gen de man. Het par­ket vroeg vijf jaar op­slui­ting. Eer­der be­loog en be­droog de man zijn zwan­ge­re vrouw ook al.

Ta­ma­ra Muyl­le Open­baar aan­klaag­ster

‘‘De vrouw was com­pleet ge­ï­so­leerd en te­ken­de bloe­men om niet gek te wor­den. Toen ze haar von­den, woog ze nog maar 39 ki­lo.’’

De 30-ja­ri­ge Yves P. uit Zwijn­drecht is geen on­be­ken­de in de­ze ko­lom­men. Vo­ri­ge maand werd hij nog ver­oor­deeld tot een werk­straf van 100 uur en een boe­te van 800 eu­ro om­dat hij ja­ren­lang schul­den had op­ge­sta­peld ter­wijl hij zijn zwan­ge­re ver­loof­de de he­mel op aar­de be­loofd had. Hij werk­te niet maar ver­vals­te wel loon­fi­ches en bankuit­trek­sels. Ter­wijl leef­de hij een dub­bel­le­ven van een ver­bor­gen er­fe­nis en van geld dat hij zijn moe­der elf jaar lang af­trog­gel­de.

“Moe­der, In­ter­pol zoekt u”

Om zijn moe­der he­le­maal fi­nan­ci­eel te kun­nen leeg­zui­gen, bracht hij haar uit­ein­de­lijk in een leeg­staan­de wo­ning in de Ko­ning Al­bert­straat in Zwijn­drecht on­der, waar ze in er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den moest over­le­ven. Om haar daar te hou­den had Yves P. zijn moe­der ver­teld dat ze ge­zocht werd door In­ter­pol en dat

haar ex-man haar dood wil­de. “Het slacht­of­fer woon­de daar al

106 da­gen (toen ze door een fa­mi­lie­lid ont­dekt werd, red.) in er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den: er was geen warm wa­ter, er ston­den geen meu­bels en ze sliep op het kus­sen van een tuin­stoel. De be­klaag­de kwam haar één keer per maand op­zoe­ken en gaf haar dan

50 eu­ro voor bood­schap­pen. Ze mocht en­kel naar bui­ten om eten te ko­pen. De vrouw was com­pleet

ge­ï­so­leerd en te­ken­de bloe­men om niet gek te wor­den. Toen ze haar von­den, woog ze nog maar 39 ki­lo”, stel­de pro­cu­reur Ta­ma­ra Muyl­le.

Het ver­haal dat zijn moe­der ge­zocht werd, bleek niet het eni­ge dat Yves P. ver­zon­nen had. Hij had het slacht­of­fer eerst ja­ren­lang wijs­ge­maakt dat hij rech­ten stu­deer­de en re­gel­ma­tig naar het bui­ten­land moest voor cur­sus­sen. Hij toon­de de vrouw brie­ven van pro­fes­so­ren die hem een bril­jant stu­dent noem­den. De trot­se moe­der be­taal­de hem ie­de­re maand 2.000 eu­ro, maar een di­plo­ma kreeg ze nooit te zien. Na zijn ‘stu­dies’ kwam hij bij haar aan­klop­pen voor zo­ge­naam­de ex­tra uit­ga­ven in het ka­der van zijn ‘werk’. Hij peu­ter­de ook geld los voor fic­tie­ve me­di­sche kos­ten om zijn luxu­eu­ze le­vens­stijl te fi­nan­cie­ren. Het open­baar mi­nis­te­rie vor­der­de vrij­dag vijf jaar cel voor de “schok­ken­de en gru­we­lij­ke” fei­ten. Het slacht­of­fer eist 732.075 eu­ro scha­de­ver­goe­ding én een con­tact­ver­bod.

“Niet de baar­lij­ke dui­vel”

Yves P.’s ver­weer: hij had een on­ge­luk­ki­ge jeugd en was de speel­bal in de vecht­schei­ding van zijn ou­ders ge­weest.

De ver­de­di­ging vroeg de vrij­spraak voor de op­lich­ting, om­dat niet kan aan­ge­toond wor­den of en hoe­veel geld hij pre­cies ge­kre­gen had. Vol­gens de ad­vo­ca­te van het slacht­of­fer had de moe­der ech­ter al­le be­dra­gen bij­ge­hou­den in een boek­je. De ver­de­di­ging vroeg voorts om de fei­ten van ‘fol­te­ring’ te her­kwa­li­fi­ce­ren naar de min­der zwa­re ten­las­te­leg­ging van ‘on­men­se­lij­ke be­han­de­ling’. “Het slacht­of­fer kon gaan en staan waar ze wil­de. De deur was niet op slot. De 50 eu­ro die hij haar gaf, was in­der­daad een aal­moes, maar ze had ook nog 20.000 eu­ro op spaar­re­ke­nin­gen staan die ze kon aan­spre­ken. Mijn cli­ënt is niet de baar­lij­ke dui­vel, zo­als hij hier door de pro­cu­reur wordt af­ge­schil­derd. Hij heeft spijt en be­seft dat hij een per­soon­lijk­heids­pro­ble­ma­tiek heeft, waar­voor hij zich wil la­ten be­han­de­len. Ik vraag daar­om een pro­ba­tie-uit­stel (een straf met uit­stel ge­kop­peld aan na te le­ven voor­waar­den, red.)”, pleit­te mees­ter Ju­lie Bae­tens voor Yves P. Von­nis op 23 no­vem­ber.

FOTO RR

Yves P. stelt dat zijn slech­te jeugd de oor­zaak is van zijn cri­mi­ne­le ge­drag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.