“Nee, wij hou­den géén seks­fees­ten”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA - PA­TRICK VINCENT

In zijn pas ver­sche­nen boek Wij, de Mens schrijft de Ne­der­land­se suc­ce­s­au­teur Frank Wes­ter­man dat de le­den van de Ant­werp­se Snor­ren­club ho­mo-or­gie­ën or­ga­ni­se­ren op een schier­ei­land in de Maas. “Een schan­de”, vin­den de stom­ver­baas­de snor­ren­man­nen. De pas­sa­ge blijkt ech­ter op een groot mis­ver­stand te be­rus­ten en Wes­ter­man be­looft ze recht te zet­ten in de twee­de druk.

Want den iê­ne zee’ dit en den aen­de­re zee’ dat, mor ne smóel zon­der snör is per­sies een bloêt gat. (Of de ‘ver­ta­ling’ uit het Ant­werps: Want de ene zegt dit en de an­de­re zegt dat, maar een smoel zon­der snor is pre­cies een bloot gat.)

Zie­hier het re­frein van het Snor­ren­lied, het of­fi­ci­ë­le club­lied van de Ant­werp­se Snor­ren­club, des­tijds nog ge­schre­ven door de be­treur­de bard Jo­hn Lundström. De ge­kne­vel­de le­den van de­ze he­ren­club zou­den nog eer­der de kas­sei­en van de Adri­aan Brou­werstraat voor hun club­lo­kaal schoon­lik­ken dan het haar op hun ge­zicht te ver­wij­de­ren. Toen voor­ma­lig Snor van het Jaar Frank De­boo­se­re dat toch deed, werd hij voor eeu­wig van de le­den­lijst ge­schrapt.

Fei­ten­li­te­ra­tuur

De pas­sa­ge over dat bloêt gat in het club­lied gaat dus die­per dan je zou den­ken. Van­daar dat ze bij de Snor­ren­club een hal­ve hart­ver­zak­king kre­gen toen ze Wij, de Mens, het nieu­we boek van Frank Wes­ter­man, on­der ogen kre­gen. De Ne­der­lan­der is een vaak be­kroon­de en veel­vul­dig ver­taal­de schrij­ver van non-fic­tie, of zo­als hij het zelf lie­ver noemt: fei­ten­li­te­ra­tuur. Voor El Ne­gro en Ik won hij in 2005 bij­voor­beeld De Gou­den Uil. Voor de voor­ma­li­ge jour­na­list van De Volks­krant en NRC Han­dels­blad be­te­kent ver­zin­nen niet een fic­tief ver­haal be­den­ken en ver­tel­len, maar wel de wer­ke­lijk­heid ‘ver-zin­nen’, in zin­nen gie­ten. Schan­daal

Des te vreem­der is dan ook de pas­sa­ge in hoofd­stuk zes van zijn fas­ci­ne­ren­de, dit na­jaar ver­sche­nen boek over de zoek­tocht naar de oor­sprong van on­ze soort en hoe de we­ten­schap daar­over met el­ke nieu­we ont­dek­king op­nieuw moet wor­den aan­ge­past. In de be­wus­te pas­sa­ge maakt hij met de le­den van de Stich­ting Eu­gè­ne Du­bois (de ne­gen­tien­de-eeuw­se pa­le­on­to­loog die op het In­do­ne­si­sche ei­land Ja­va de bot­ten van de ho­mo erec­tus ont­dek­te) een wan­de­ling in Eijs­den aan de Ne­der­land­se kant van de Maas. Daar no­teert hij het vol­gen­de over de Ant­werp­se Snor­ren­club: “De snor­man­nen rie­pen het schier­ei­land eens per jaar uit tot de wet­te­lo­ze re­pu­bliek ‘Sno­ra­via’. Met tien­tal­len te­ge­lijk dar­tel­den ze ver­vol­gens naakt door het knie­ho­ge gras, el­kaar be­sprin­gend.” En ver­der: “Het was een ho­mo­af­werk­plaats. Aan de ri­vier­stand­jes tus­sen de bos­scha­ges waar apo­the­ker Jean Jo­seph Du­bois met zijn zo­nen Eu­gè­ne en Vic­tor me­di­ci­na­le krui­den placht te pluk­ken, we­mel­de het te­gen­woor­dig van de vol­ge­spo­ten con­dooms.” “Grof schan­daal!” re­a­geert Ron­nie Ver­meu­len, de voor­zit­ter van de Ant­werp­se Snor­ren­club. “Wat die man over ons durft te be­we­ren, is las­ter. Dat moet drin­gend wor­den recht­ge­zet. Ho­mo’s zijn wel­kom in on­ze club, we heb­ben een kop­pel tus­sen on­ze le­den. Maar wij heb­ben op Sno­ra­via nog nooit naakt rond­ge­dar­teld, laat staan el­kaar be­spron­gen.”

Re­pu­bliek Sno­ra­via

Sno­ra­via? Wacht even. Eerst een stuk­je ge­schie­de­nis. Toen in de ja­ren zes­tig de Maas werd recht­ge­trok­ken tus­sen het Waal­se We­zet en het Ne­der­lands-Lim­burg­se Eijs­den, kwam een stuk­je schier­ei­land van Bel­gië aan Ne­der­lands grond­ge­bied vast te lig­gen. Wan­neer er op die grond iets il­le­gaals ge­beur­de, was de Ne­der­land­se po­li­tie niet be­voegd, maar moest de po­li­tie van We­zet per boot de Maas over­ste­ken. De­cen­nia­lang heb­ben Bel­gië en Ne­der­land ge­pa­la­verd over het ver­leg­gen van de grens om dat pro­bleem op te los­sen. Toen in 1983 re­ge­rin­gen vie­len over de vraag of Voe­ren nu bij Vlaan­de­ren of bij Wal­lo­nië hoor­de, kreeg de Ant­werp­se Snor­ren­club een idee. Ze trok­ken naar het Bel­gi­sche schier­ei­land aan Ne­der­lands grond­ge­bied, an­nexeer­den het en doop­ten het Sno­ra­via, hun ei­gen on­af­han­ke­lij­ke re­pu­bliek. Sinds dat jaar trok­ken de le­den elk jaar voor één dag naar het schier­ei­land­je.

Toe­stem­ming voor an­nexa­tie

“Die tra­di­tie hou­den we nog steeds vol”, zegt Ver­meu­len, een ge­pen­si­o­neer­de tram­chauf­feur, die zelf ook ja­ren­lang ca­fé­baas was in het club­lo­kaal De Ko­nin­ck­lij­ke Snor. “Elk jaar va­ren we op de der­de za­ter­dag van ju­ni van Maastricht naar het schier­ei­land en pal­men we het voor één dag in als Sno­ra­via.”

Maar door de fei­te­lij­ke ‘wet­te- loos­heid’ in het on­be­woon­de ge­bied, trok het in de rest van het jaar min­der lu­diek volk aan. Er wa­ren stro­pers, drugs­feest­jes en or­gie­ën. Om­dat de Ne­der­land­se po­li­tie niet mocht in­grij­pen en de Bel­gi­sche po­li­tie de moei­te niet deed, ging dat ja­ren zo door. “Er is in­der­daad een jaar ge­weest dat wij in Sno­ra­via bij­na strui­kel­den over de neu­ken­de man­nen”, zegt Ver­meu­len. “Maar voor de goe­de or­de: daar had­den wij dus niets mee te ma­ken.” De po­li­ti­o­ne­le pro­ble­men wer­den voor eens en voor al­tijd ge­re­geld via een grens­cor­rec­tie, die op 1 ja­nu­a­ri van dit jaar of­fi­ci­eel werd. In ruil voor een ge­lijk­aar­di­ge stuk­je grond aan de Bel­gi­sche kant, kreeg Ne­der­land ‘Sno­ra­via’. “On­ze Snor­ren­club is ter ge­le­gen­heid van die cor­rec­tie zelfs of­fi­ci­eel ont­van­gen door de gou­ver­neur van Ne­der­lands Lim­burg in het pro­vin­cie­huis in Maastricht, en la­ter ook door de bur­ge­mees­ter van Eijs­den”, ver­telt Ver­meu­len. “Daar­bij kre­gen we ook of­fi­ci­eel de toe­stem­ming om het schier­ei­land één dag per jaar te an­nexe­ren als Sno­ra­via. Ze heb­ben zelfs een grens­paal ge­plaatst waar­aan we ons bord mo­gen op­han­gen. Dat zou­den ze toch niet

Ron­nie Ver­meu­len

Voor­zit­ter Snor­ren­club “Wat die man over ons durft te be­we­ren, is las­ter. Dit moet drin­gend wor­den recht­ge­zet.”

doen als ze dach­ten dat wij daar seks­fees­ten or­ga­ni­seer­den?”

Ex­cu­ses van schrij­ver

Frank Wes­ter­man zelf zit ver­veeld met de zaak. “Ik kruip bij de­ze diep door het stof en bied mijn op­rech­te ex­cu­ses aan de le­den van de Snor­ren­club aan”, zegt de 54-ja­ri­ge schrij­ver te­le­fo­nisch van­uit Ne­der­land. “Het was heel slor­dig van me om die twee los­staan­de fei­ten – de vrij­plaats voor ho­mo­seks en Sno­ra­via – door el­kaar te has­pe­len. Maar los van het seks­ge­deel­te vind ik de snor­ren­man­nen wel goed ge­cast in mijn boek. Ik pro­beer­de in Wij, de Mens het beest­je ho­mo sapiens bij de kraag te vat­ten met al zijn ei­gen­aar­dig­he­den, en daar­bij ont­zie ik ook me­zelf niet. In die zin past de Snor­ren­club daar wel in. En ook, toen ik op de beem­den van het schier­ei­land in de Maas stond, lie­pen daar van die lang­ha­ri­ge oer­run­de­ren. Ze de­den me met­een den­ken aan die fraai be­snor­de ge­zich­ten.”

Het toe­val wil dat net de­ze week de proe­ven van de twee­de druk bij Wes­ter­man in de bus vie­len. “Ik ben de eni­ge ver­ant­woor­de­lij­ke van de­ze blun­der en die ga ik dan ook recht­zet­ten”, zegt de schrij­ver. “Mea culpa. In de twee­de druk zal er geen spra­ke meer zijn van naakt dar­te­len­de, el­kaar be­sprin­gen­de snor­ren­man­nen. En ik zal een exem­plaar op­stu­ren met mijn ge­meen­de ver­ont­schul­di­gin­gen.”

“Dat hoor ik graag”, zegt voor­zit­ter Ver­meu­len wan­neer hij het nieuws over de recht­zet­ting hoort. “Wij wil­len me­neer Wes­ter­man ook per­soon­lijk uit­no­di­gen op een ver­ga­de­ring van de Snor­ren­club om de zaak uit te pra­ten. Ho­pe­lijk neemt hij on­ze uit­no­di­ging aan. We zul­len al­vast be­lo­ven dat we on­ze kle­ren aan­hou­den en hem niet zul­len be­sprin­gen.”

Frank Wes­ter­man

Schrij­ver van ‘Wij, de Mens’ “In de twee­de druk zal geen spra­ke meer zijn van naakt dar­te­len­de, el­kaar be­sprin­gen­de snor­ren­man­nen.”

FOTO ALF MER­TENS

De Snor­ren­club tij­dens hun jaar­lijk­se an­nexa­tie van ‘Sno­ra­via’. Voor­zit­ter Ron­nie Ver­meu­len staat in het mid­den.

FOTO JO­RIS HERREGODS

FOTO BEL­GAIMA­GE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.