CURRICULUM VITAE

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - INTERVIEW -

Ge­bo­ren in Gent op 28 au­gus­tus 1954 (64)

Stu­deer­de rech­ten aan de Rijks­uni­ver­si­teit Gent Woont in Ka­pel­len

Ge­huwd

Va­der van twee doch­ters: An­ne­lien en Mar­got

Sinds 1982 in dienst bij BASF in Ant­wer­pen, ach­ter­een­vol­gens als:

Hoofd ju­ri­di­sche dienst Per­so­neels­di­rec­teur Ver­ant­woor­de­lij­ke com­mu­ni­ca­tie Ver­ant­woor­de­lij­ke pro­ject aan­deel BASF-groep op de beurs van New York Sinds 2001: lid van het di­rec­tie­co­mi­té van BASF

2007: Ge­de­le­geerd be­stuur­der en voor­zit­ter van het di­rec­tie­co­mi­té van BASF Be­stuur­der bij Be­six Com­man­deur in de Kroon­or­de dan tien jaar ge­le­den. Ik pro­beer er men­sen in een cul­tuur van open­heid sa­men te bren­gen en te doen sa­men­wer­ken, ook met de so­ci­a­le part­ners.

Te­ge­lij­ker­tijd wil­len we de bes­te zijn. Bin­nen de groep zijn we het twee­de be­lang­rijk­ste pro­duc­tie­cen­trum we­reld­wijd. BASF Ant­wer­pen po­si­ti­o­neert zich goed en dat geeft een goed ge­voel. Lei­der­schap vat ik op als het de­len van in­zich­ten, maar ook toe­ge­ven dat je er naast kunt zit­ten.

BASF is een reus, Vo­ka is er voor al­le on­der­ne­mers. Heeft u voe­ling met de klei­ne­re be­drij­ven en on­der­ne­mers?

Een vol­le­dig zicht heb je nooit, maar door mijn en­ga­ge­ment in de Ka­mer van Koop­han­del in Ant­wer­pen en het Waas­land – ik heb zelfs de fu­sie nog mee­ge­maakt – en bin­nen Es­senscia, heb ik ook al­tijd ge­luis­terd naar de stem van de kmo’s en de fa­mi­lie­on­der­ne­min­gen. Mul­ti­na­ti­o­nals zijn nog al­tijd mee de rug­gen­graat van het eco­no­misch weef­sel, maar we moe­ten ook luis­te­ren naar de fa­mi­lie­be­drij­ven. In het bij­zon­der wil ik kij­ken naar de is­sues bij start-ups en sca­le-ups (snel groei­en­de start-ups, red.).

Wat is bij hen het pro­bleem?

Het gaat om zeer per­for­man­te on­der­ne­min­gen, waar­van we ho­pen dat er nieu­we mul­ti­na­ti­o­na­le be­drij­ven uit ont­staan. Vo­ka staat hen vol­op bij, maar voor de sca­leups moe­ten we zor­gen dat er een ka­pi­taal­markt is. Het valt op dat ze vaak beroep moe­ten doen op buitenlands ka­pi­taal. Zo dreigt het ri­si­co dat ze soms te vroeg wor­den weg­ge­kocht.

Wat heb­ben be­drij­ven in het al­ge­meen no­dig?

El­ke on­der­ne­mer heeft be­hoef­te aan zuur­stof. Dat houdt on­der meer de vrij­heid van on­der­ne­men in. Kan je ver­gun­nin­gen voor een start-up af­le­ve­ren in een week? An­de­re lan­den doen ons dat voor. Daar­naast: wel­ke re­gels zijn no­dig en wel­ke niet? Laat on­der­ne­min­gen vrij­er met hun me­de­wer­kers en ver­te­gen­woor­di­gers za­ken af­spre­ken, bij­voor­beeld over de ar­beids­tijd. Maak zul­ke za­ken flexi­be­ler.

Qua fis­ca­li­teit heeft de hui­di­ge re­ge­ring heel wat stap­pen ge­zet. Met de la­ge­re ven­noot­schaps­be­las­ting en werk­ge­vers­bij­dra­gen be­lan­den we in het Eu­ro­pe­se pe­lo­ton. On­der­ne­min­gen cre­ë­ren nu jobs, zo­wel door een aan­trek­ken­de eco­no­mie als de­ze ex­tra zuur­stof. Daar moe­ten we wel op kun­nen blij­ven re­ke­nen.

Kijk je naar de re­gio Ant­wer­pen-Waas­land, dan zie je dat men in Ant­wer­pen de be­las­tin­gen heeft ver­laagd, ze­ker voor de klei­ne on­der­ne­min­gen. Aan de an­de­re kant van de Schel­de wordt vol­op ge­ïn­ves­teerd, maar daar me­nen ge­meen­ten dat ze hun be­drijfs­be­las­tin­gen moe­ten op­voe­ren. In het bui­ten­land be­grijpt men dat niet. Moe­ten we ook niet na­den­ken over ma­nie­ren om het voor spaar­ders op­nieuw at­trac­tie­ver te ma­ken om te in­ves­te­ren in Bel­gi­sche on­der­ne­min­gen? Die the­ma’s mo­gen we niet van ta­fel ve­gen.

U kijkt ook naar fa­mi­lie­on­der­ne­min­gen?

Met hen moe­ten we op­pas­sen. De­ze men­sen leg­gen hun ei­gen ver­mo­gen in de weeg­schaal om te kun­nen on­der­ne­men, met al­le ri­si­co’s van dien. De fis­ca­li­teit mag hen niet be­boe­ten en voor de con­ti­nu­ï­teit van fir­ma’s mag er ook geen meer­waar­de­be­las­ting ko­men. Zij her­in­ves­te­ren net de mid­de­len.

BASF is met­een in­ge­stapt in het du­aal le­ren, de com­bi­na­tie van le­ren op school en op de werk­vloer. Een suc­ces?

We heb­ben daar­voor ge­voch­ten. Het is mooi dat het de­creet er is, maar we moe­ten nu door­du­wen. Hon­der­den be­drij­ven en dui­zen­den leer­lin­gen zijn ge­ïn­te­res­seerd, maar er zijn nog bar­ri­è­res die weg moe­ten. We ver­lie­zen bij­voor­beeld tijd in het lig­gen be­schrij­ven van be­roeps­pro­fie­len … Hok­jes heb­ben we niet no­dig, we moe­ten men­sen nu mee­ne­men in een ver­haal van con­ti­nu le­ren, zo­wel met hard als soft skills. Leg je te veel vast, dan krijg je pro­gram­ma’s en dis­cus­sies en ver­stik je in­no­va­tie, cre­a­ti­vi­teit en on­der­ne­mer­schap, zo­wel bij be­drij­ven, scho­len als so­ci­a­le part­ners.

In Ant­wer­pen is de jeugd­werk­loos­heid hoog, ze­ker ook bij jon­ge­ren met een mi­gra­tie­ach­ter­grond. Wordt daar vol­doen­de aan ge­daan?

We moe­ten het ar­beids­re­ser­voir be­nut­ten. Zelf heb­ben we ook heel wat ge­daan. Neem nu het pro­gram­ma met de stad om jon­ge meis­jes met al­loch­to­ne ach­ter­grond te over­ha­len naar de ho­ge­school te gaan. Zo breng

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.