C@R “Fiet­sers kun­nen bab­be­len als ze pas­se­ren, dat moet met au­to­be­stuur­ders ook luk­ken”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

Ste­fan De­trez kreeg het idee voor C@R een aan­tal jaar ge­le­den, toen hij in de straat van zijn ou­ders aan het wan­de­len was. “Ik zag een au­to waar­van het raam openstond en waar­in heel wat waar­de­vol­le spul­len la­gen. Ik wil­de de au­to­be­stuur­der daar­van op de hoog­te bren­gen, maar dat was mak­ke­lij­ker ge­zegd dan ge­daan. C@R is daar een op­los­sing voor. Men­sen re­gi­stre­ren zich op de app en ge­ven hun num­mer­plaat in. An­de­re ge­brui­kers kun­nen dan au­to­be­stuur­ders een be­richt stu­ren of via de app bel­len, aan de hand van de num­mer­plaat.”

“Het is ei­gen­lijk een even sim­pel als zin­vol idee”, gaat Ste­fan ver­der. “Als we naast el­kaar fiet­sen, kun­nen we bij­voor­beeld el­kaar de weg vra­gen. Dat zou toch ook tus­sen au­to­mo­bi­lis­ten moe­ten kun­nen? En stel dat ie­mand een hond­je in een au­to ziet. In plaats van de po­li­tie te bel­len, kun je via de app recht­streeks de ei­ge­naar con­tac­te­ren. Op het ge­bied van pri­va­cy zie ik wei­nig pro­be­ren. Men­sen moe­ten zich zelf re­gi­stre­ren voor ze in de app ko­men. Je be­paalt zelf wel­ke ge­ge­vens zicht­baar zijn. En een num­mer­plaat al­leen, dat geeft toch wei­nig vrij.”

FOTO WIM HENDRIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.