Gr­een­plea­se zaagt zit­ban­ken uit om­ge­val­len boom

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - STAD EN RAND -

En­ke­le we­ken ge­le­den viel een reus­ach­ti­ge beuk over het Zet­ten­straat­je. Dat is de tra­ge weg van wijk Ze­ven­ster naar do­mein De Zet­ten en het re­cen­te aan­ge­koch­te bos van Gr­een­plea­se aan de Hout­laan. On­der be­ge­lei­ding van boom­ver­zor­ger Da­vid Ber­gen maak­ten le­den van de­ze mi­li­eu­groe­pe­ring van de nood een deugd. Bin­nen de kort­ste tijd ont­ston­den en­ke­le fraaie boom­ban­ken. “Het is een tof­fe plek ge­wor­den om even halt te hou­den”, al­dus Da­vid Ber­gen. “Nog be­lang­rij­ker is dat we van de tak­ken en het hout een hout­wal heb­ben ge­maakt. Die wordt een voe­dings­bron voor schim­mels, in­sec­ten, kik­kers, pad­den, sa­la­man­ders en egels en zal de bi­o­di­ver­si­teit ten goe­de ko­men. We wil­len met dit pro­ject­je la­ten zien hoe we cre­a­tief hout en tak­ken kun­nen ver­wer­ken in plaats van ze als af­val af te voe­ren of te ver­bran­den.”

Bou­wen met ver­nieuw­de Clics

KWB Hei­kant or­ga­ni­seert van­daag en mor­gen, zon­dag, tus­sen 10 en 19u een bouw­week­end met het edu­ca­tie­ve con­struc­tie­speel­goed Clic­for­mers. Kin­de­ren kun­nen hun fan­ta­sie de vrije loop la­ten om iets mooi te ma­ken of iets te bou­wen met de bouw­plan­nen die ter be­schik­king zijn. Ook (groot)ou­ders zijn wel­kom in de pa­ro­chie­zaal van Hei­kant.

JAA

Van om­ge­val­len boom tot zit­bank.FOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.