Best­be­waar­de over­blijf­se­len

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - DOEN! -

De si­te Ra­ver­sy­de is in Eu­ro­pa een van de best be­waar­de over­blijf­se­len van de At­lan­ti­kwall, de meer dan 5.000 km lan­ge ver­de­di­gings­li­nie die Duits­land tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log in de be­zet­te ge­bie­den heeft aan­ge­legd om een ge­al­li­eer­de in­va­sie te voor­ko­men. In het open­lucht­mu­se­um wer­den de mi­li­tai­re con­struc­ties met de groot­ste zorg in hun oor­spron­ke­lij­ke staat her­steld en met au­then­tie­ke voor­wer­pen en meu­bi­lair her­in­ge­richt. Je wan­delt er als het wa­re door de oor­log: be­kijk de meer dan zes­tig bun­kers, ob­ser­va­tie­pos­ten en ge­schut­stel­lin­gen, ver­bon­den door twee ki­lo­me­ter open of on­der­aard­se gan­gen. Een ab­so­lu­te aan­ra­der om de sfeer van de Lang­ste Dag op­nieuw te be­le­ven.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.