Mees­te speed pe­de­lecs wor­den ver­kocht in pro­vin­cie Ant­wer­pen

Ho­ge fi­le­druk en we­gen­wer­ken doen kie­zen voor snel­le fiets

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - VOORZIJDE PAGINA - SACHA VAN WIELE

In de pro­vin­cie Ant­wer­pen zijn 11.575 speed pe­de­lecs in­ge­schre­ven. Daar­mee is het met rui­me voor­sprong kop­lo­per in ver­ge­lij­king met de an­de­re pro­vin­cies. De snel­le elek­tri­sche fiet­sen blij­ven aan po­pu­la­ri­teit win­nen. In Bel­gië zijn er mo­men­teel 33.090 in­ge­schre­ven. In twee jaar tijd is dat meer dan een ver­drie­dub­be­ling. De groei was ook de af­ge­lo­pen zes maan­den te mer­ken. In ja­nu­a­ri wa­ren er nog 29.759 speed pe­de­lecs in­ge­schre­ven, dus kwa­men er zo’n 555 per maand bij. “Voor­na­me­lijk in Ant­wer­pen, met de ho­ge fi­le­druk en de wer­ken voor de Oos­ter­weel­ver­bin­ding, gaan men­sen op zoek naar een duur­zaam al­ter­na­tief voor de wa­gen”, zegt CD&VKa­mer­lid Jef Van den Bergh.

De ver­koop van speed pe­de­lecs blijft stij­gen en voor­al de pro­vin­cie Ant­wer­pen trekt het pe­lo­ton. In Bel­gië zijn er mo­men­teel 33.090 van de­ze snel­le fiet­sen in­ge­schre­ven. Dat is meer dan een ver­drie­dub­be­ling in ver­ge­lij­king met twee jaar ge­le­den. In de pro­vin­cie Ant­wer­pen zijn er nu 11.575 speed pe­de­lecs in­ge­schre­ven.

De­ze cij­fers wer­den op­ge­vraagd door CD&V-Ka­mer­lid Jef Van den Bergh bij fe­de­raal mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit François Bel­lot (MR). De speed pe­de­lec doet het voor­al op de Vlaam­se fiets­markt zeer goed. 95,5% van de fiet­sen werd in Vlaan­de­ren in­ge­schre­ven.

De groei was ook de af­ge­lo­pen zes maan­den te mer­ken. In ja­nu­a­ri van dit jaar wa­ren er nog 29.759 speed pe­de­lecs in­ge­schre­ven. Op een half­jaar tijd kwa­men er 3.331 van de­ze fiet­sen bij, zo’n 555 per maand dus. Bij de ver­de­ling over de pro­vin­cies is Ant­wer­pen met rui­me voor­sprong kop­lo­per, met 11.575 in­schrij­vin­gen, ge­volgd door Oost-Vlaan­de­ren (7.102) en Vlaams-Bra­bant (6.425).

Be­drij­ven

Uit de cij­fers blijkt dat de be­drij­ven dui­de­lijk het po­ten­ti­eel zien van de snel­le elek­tri­sche fiets. 41,5% van de in­ge­schre­ven fiet­sen staan op naam van een rechts­per­soon. 13.734 speed pe­de­lecs wer­den dus via een be­drijf aan­ge­kocht of ge­leasd. De werk­ge­vers bie­den dit aan hun werk­ne­mers aan als al­ter­na­tief voor de wa­gen. De ove­ri­ge 19.356 speed pe­de­lecs zijn door par­ti­cu­lie­ren in­ge­schre­ven.

“Dat de speed pe­de­lec nog steeds aan po­pu­la­ri­teit wint, is dui­de­lijk. Het wordt weer druk­ker op de we­gen en men­sen on­der­von­den tij­dens de lock­down mas­saal de voor­de­len van fiet­sen. Het mo­ge­lij­ke ef­fect van de co­rona­cri­sis op de ver­koop van de speed pe­de­lecs zit nog niet in de­ze cij­fers. Wie zich zo’n fiets aan­schaft, moet ge­duld heb­ben, want door de ho­ge vraag du­ren de le­ve­rin­gen soms maan­den. Bo­ven­dien moet de fiets dan nog in­ge­schre­ven wor­den. Voor­na­me­lijk in Ant­wer­pen, met zijn ho­ge fi­le­druk en met de wer­ken voor de Oos­ter­weel­ver­bin­ding, gaan men­sen op zoek naar een duur­zaam al­ter­na­tief voor de wa­gen”, zegt Van den Bergh.

Bre­de­re fiets­pa­den no­dig

De toe­na­me aan speed pe­de­lecs be­te­kent vol­gens het Ka­mer­lid wel dat de fiets­in­fra­struc­tuur moet wor­den aan­ge­past met voor­al bre­de­re fiets­pa­den om het ver­schil in snel­heid vei­lig te kun­nen op­van­gen. Van den Bergh pleit er ook voor dat el­ke fiet­ser recht moet heb­ben op een fiets­ver­goe­ding.

“Het be­drijf waar je werkt, mag niet be­pa­len of je al dan niet recht hebt op een fiets­ver­goe­ding”, zegt Van den Bergh.

Jef Van den Bergh

CD&V-Ka­mer­lid “Voor­na­me­lijk in Ant­wer­pen, met zijn ho­ge fi­le­druk en met de wer­ken voor de Oos­ter­weel­ver­bin­ding gaan men­sen op zoek naar een duur­zaam al­ter­na­tief voor de wa­gen.”

FO­TO Bert Van Den Brou­c­ke

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.