Belg niet meer bang om dron­ken te rij­den

Dos­sier: in zes jaar komt u ge­mid­deld slechts één al­co­hol­con­tro­le te­gen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA -

Er zijn in de pro­vin­cie Ant­wer­pen dit jaar tot nu toe al bij­na even­veel ver­keers­do­den ge­teld als in heel 2016. Het aan­tal al­co­hol­con­tro­les is in twee jaar tijd noch­tans met 83% toe­ge­no­men. “Maar die con­tro­les ge­beu­ren voor­al over­dag”, zegt mo­bi­li­teits­ex­pert Dirk Lau­wers (Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen). Uit een in­ter­na­ti­o­naal on­der­zoek blijkt ook dat per jaar slechts 17% van de au­to­mo­bi­lis­ten een al­co­hol­con­tro­le moet af­leg­gen.

Pro­vin­cie­gou­ver­neur Ca­thy Berx trok de­ze week aan de alarm­bel. Er zijn dit jaar al 52 ver­keers­do­den ge­val­len op de we­gen in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. In heel 2016 wa­ren dat er 57. We zijn dus goed op weg om dat re­cord te bre­ken.

Om cij­fers te ci­te­ren uit een ver­ge­lijk­ba­re pe­ri­o­de: in de eer­ste ze­ven maan­den van vo­rig jaar vie­len er 35 ver­keers­do­den in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. In de eer­ste ze­ven maan­den van dit jaar wa­ren het er al 40. Daar­mee gaat de pro­vin­cie Ant­wer­pen te­gen de na­ti­o­na­le trend in. In de eer­ste helft van dit jaar is het aan­tal ver­keers­do­den op de Bel­gi­sche we­gen met 13% ge­daald.

Zijn de Ant­werp­se we­gen dan on­vei­li­ger ge­wor­den? Niet he­le­maal. Het aan­tal zwaar­ge­won­den bij ver­keers­on­ge­val­len in de pro­vin­cie Ant­wer­pen is in de eer­ste ze­ven maan­den van dit jaar met 15% ge­daald. Het aan­tal on­ge­val­len met li­cha­me­lij­ke let­sels daal­de met 3%.

HOE GEVAARLIJK IS AL­CO­HOL?

Het is zeer de vraag of po­li­tie­zo­nes met die cij­fers te­vre­den kun­nen zijn. Vol­gens Vi­as, de or­ga­ni­sa­tie die vroe­ger be­kend was als het Bel­gisch In­sti­tuut voor Ver­keers­vei­lig­heid, is al­co­hol een van de groot­ste ver­oor­za­kers van ver­keers­on­ge­val­len.

“In 2007 had 55% van de be­stuur­ders die een over­tre­ding be­gin­gen, een hoog al­co­hol­ge­hal­te in het bloed. In 2015 was dat aan­deel ge­klom­men tot 69%. Dat is ver­ont­rus­tend”, zegt woord­voer­der Stef Wil­lems van Vi­as. “Het pro­bleem is het grootst bij man­nen. In 2015 over­schreed 3,7% van de ge­con­tro­leer­de man­nen de al­co­hol­li­miet. Bij de vrou­wen was dat ‘slechts’ 1%. Het ver­schil tus­sen man­nen en vrou­wen is in Bel­gië bo­ven­dien veel gro­ter dan in an­de­re lan­den.”

De po­li­tie­dien­sten in de pro­vin­cie Ant­wer­pen in­ves­te­ren daar­om in meer al­co­hol­con­tro­les. “In de eer­ste ze­ven maan­den van vo­rig jaar wa­ren er ruim 130.000 con­tro­les. In de eer­ste ze­ven maan­den van dit jaar wa­ren het er 162.000”, zegt pro­vin­cie­gou­ver­neur Ca­thy Berx.

WAT IS DE ZWAKTE VAN DE BOB-CON­TRO­LES?

Maar er is een pro­bleem met die al­co­hol­con­tro­les. Uit cij­fers van de Bob-cam­pag­ne van de af­ge­lo­pen zo­mer blijkt dat 3% tot 4% van de ge­con­tro­leer­de be­stuur­ders in de pro­vin­cie Ant­wer­pen ’s nachts een po­si­tie­ve adem­test af­legt. Over­dag is dat on­ge­veer 1%. “Maar tij­dens de week­da­gen wordt er meer dan tien keer zo­veel over­dag ge­con­tro­leerd dan ’s nachts”, zegt Ca­thy Berx. “Tij­dens de week­ends wordt er wél ge­voe­lig meer ’s nachts ge­con­tro­leerd. Maar on­danks de gro­te in­span­nin­gen van de po­li­tie ge­beurt het he­laas nog steeds te wei­nig. De po­li­tie zou de con­tro­les ook tij­dens nach­ten in het week­end moe­ten op­drij­ven.” Vol­gens de fe­de­ra­le weg­po­li­tie, die de cij­fers van de Bob-con­tro­les ver­za­melt, is dat niet van­zelf­spre­kend. “Er zijn ’s nachts min­der agen­ten be­schik­baar dan over­dag”, zegt Sa­rah Fre­de­rickx, woord­voer­ster van de fe­de­ra­le weg­po­li­tie. “Bo­ven­dien zijn er ’s nachts ook meer agen­ten no­dig om een con­tro­le­post te be­vei­li­gen, om­dat het don­ker is. Let wel: op zich is het la­ge­re aan­tal con­tro­les ’s nachts niet on­lo­gisch, om­dat er dan veel min­der ver­keer is dan over­dag.”

Vol­gens Wou­ter Bruyns, woord­voer­der van de lo­ka­le po­li­tie­zo­ne Ant­wer­pen, ge­beu­ren al­co­hol­con­tro­les wel de­ge­lijk in func­tie van het ri­si­co. “We we­ten op wel­ke plaat­sen en tijd­stip­pen we de mees­te dron­ken be­stuur­ders be­trap­pen. Daar hou­den we re­ke­ning

FOTO BELGA

FOTO NICOLAS MAETERLINCK

De voor­bije twee jaar is het aan­tal al­co­hol­con­tro­les met 83% ge­ste­gen in de pro­vin­cie Ant­wer­pen, maar die con­tro­les ge­beu­ren voor­al over­dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.