Su­per­fan uit Ham­me: “Ik ben voor eeu­wig dat hys­te­ri­sche meis­je”

KOEN WAUTERS 50 Hoe zou het nog zijn met dé ico­ni­sche aan­bid­ster van toen?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOORZIJDE PAGINA - TOMMY HUYGHEBAERT Be­kijk het film­pje op www.gva.be/clou­se­au

Zo’n der­tig jaar ge­le­den werd een 12-ja­rig meis­je uit Ham­me dank­zij een tv-re­por­ta­ge dé ver­per­soon­lij­king van de Clou­se­au-ma­nia. Nu het voor­werp van haar aan­bid­ding de­ze zon­dag 50 wordt, zijn de aan­doen­lij­ke con­cert­beel­den weer over­al te zien. “Het zal me al­tijd blij­ven ach­ter­vol­gen”, zegt de in­mid­dels 40-ja­ri­ge Sofie Vermeir. “Maar ik schaam me niet meer. Ik vind het een mooie her­in­ne­ring.”

● De ca­me­ra­man van Pa­no­ra­ma had die avond in 1989 niet veel moei­te om de mas­sa­hys­te­rie rond de jon­ge Vlaam­se groep Clou­se­au op beeld vast te leg­gen. Meer dan de helft van de zaal in Ber­chem was ge­vuld met meis­jes die klaar wa­ren om zich aan de voe­ten van Koen Wauters te wer­pen. Maar toch slaag­de één jong meis­je van am­per 12 jaar er­in om op te val­len tus­sen de hon­der­den half in zwijm val­len­de tie­ners. Rood aan­ge­lo­pen ka­ken. Tra­nen in de ogen. Tril­len­de han­den. Een open­val­len­de mond. Zelfs haar stok­ken­de adem is bij­na zicht­baar. Voor de 12-ja­ri­ge Sofie is er op dat mo­ment al­leen Koen. Tv­ge­schie­de­nis is ge­schre­ven. Het hoeft geen uit­leg waar­om tvma­kers ja­ren la­ter nog al­tijd graag de beel­den van de pu­be­ren­de Sofie Vermeir uit Ham­me ge­brui­ken.

Ou­ders wis­ten van niets

“En zeg­gen dat ze thuis niet eens wis­ten dat ik naar het op­tre­den van Clou­se­au ging”, zegt Sofie. “Ik had best veel uit te leg­gen toen de re­por­ta­ge op an­ten­ne kwam.” Ze had het tic­ket voor het con­cert van haar groot­ou­ders ge­kre­gen. “Oma en opa wis­ten dat ik su­per­fan was. En zij wa­ren op hun beurt gro­te fan van mij. Want hoe kun je an­ders ver­kla­ren dat die men­sen die dag meer dan twaalf uur lang in hun au­to ble­ven wach­ten voor de con­cert­zaal?”

“Ik was na­tuur­lijk als eer­ste aan de deu­ren gaan staan, uren voor die open­gin­gen. Want ik moest en zou het dichtst bij Koen Wauters staan en hem het beer­tje gooi­en dat ik van mijn klei­ne broer­tje had ge­sto­len. On­danks het oor­ver­do­ven­de ge­krijs werd dat het schoon­ste mo­ment van mijn le­ven. Of toch van mijn jon­ge le­ven, want er is ui­ter­aard ook een pe­ri­o­de na Clou­se­au.”

De tien­tal­len pos­ters, het Clou­se­au-plak­boek en de kus­sen­tjes met de beel­te­nis van Koen Wauters ver­dwe­nen al drie jaar na het be­wus­te con­cert. “Mijn eer­ste lief kreeg ik op mijn 15de en hij deed Koen snel ver­ge­ten. Niet dat ik ooit dacht dat het iets ging wor- den tus­sen Koen en ik. Oké ik was sta­pel­zot van hem, maar ik bleef on­danks mijn 12 jaar wel re­a­lis- tisch. Koen, die was ge­woon on- be­reik­baar.”

Lied­je op be­gra­fe­nis pa­pa

“Clou­se­au heeft trou­wens geen gi­gan­ti­sche plaats meer in mijn le­ven. Ik blijf fan, ab­so­luut, maar dan wel van het be­daar­de soort. Hun lied­je Ik Denk Aan Jou is meer gaan be­te­ke­nen voor me om­dat ik het koos voor de be­gra­fe­nis van mijn pa­pa, die ze­ven jaar ge­le­den veel te vroeg stierf. Ik ben de voor­bije ja­ren ook een paar keer gaan kij­ken naar hun con­cer­ten in het Sport­pa­leis. Maar voor hun nieu­we tour­nee was ik dan weer te laat om tic­kets te be­stel­len. Geen ramp, maar toch, mis­schien kun­nen Koen en Kris toch nog iets doen als ze dit le­zen? (lacht)”

“Want ja, ik zal ten­slot­te voor de rest van mijn le­ven die hys­te­ri- sche Clou­se­auf­an blij­ven. Al schaam ik me daar niet meer over. Ik zie het ge­woon als een mooie her­in­ne­ring. In­tus­sen heb ik ook zelf doch­ters van 13 en 11 jaar oud. Moch­ten zij zo door het dol­le heen gaan voor een zan­ger of ac­teur, dan zou ik dat ze­ker la­ten ge­beu­ren. Het is ge­woon iets wat hoort bij jon­ge meis­jes, toch? En op een dag geraak je er echt wel van af. Dat heb ik wel be­we­zen.”

SOFIE VERMEIR UIT HAM­ME Toen 12, nu 40

FOTO FRANK BAHNMULLER

FOTO FRANK BAHNMULLER, VRT

De beel­den van de 12-ja­ri­ge Sofie Ver­meer zijn in­tus­sen tv-ge­schie­de­nis ge­wor­den. Drie jaar la­ter was de ido­la­trie al be­koeld, maar haar Clou­se­au-plak­boek van toen heeft ze nu nog al­tijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.