“Der­tien trans­plan­ta­ties tus­sen broer en zus”

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NEWS -

In ons land ston­den vo­rig jaar twin­tig moe­ders en vijf va­ders een nier af aan hun kind. Vier kin­de­ren schon­ken dan weer een nier aan hun va­der of moe­der. Dat blijkt uit cij­fers van Eu­ro­trans­plant. In der­tien ge­val­len vond de trans­plan­ta­tie plaats tus­sen broer en zus, in 22 ge­val- len tus­sen part­ners en drie keer tus­sen emo­ti­o­neel ver­wan­te per­so­nen. “In 2016 wer­den in to­taal 453 nie­ren ge­trans­plan­teerd van over­le- den dono­ren en 67 van le­ven­de dono­ren”, zegt Luc Co­len­bie, trans­plan- ta­tie­co­ör­di­na­tor bij het UZ Gent. “Bij de le­ven­de dono­ren wa­ren er ze­ven ont­van­gers tus­sen 0 en 15 jaar, 43 ont­van­gers wa­ren tus­sen 16 en 55 jaar, 13 tus­sen 56 en 64 jaar en vier ont­van­gers wa­ren 65-plus­sers. Een pa­ti­ënt die van twee fa­mi­lie­le­den een nier krijgt, is niet uniek. “Maar het komt niet fre­quent voor. Zelf heb ik een pa­ti­ënt be­han­deld die eerst een nier kreeg van de groot­moe­der en la­ter van de moe­der”, zegt Co­len­bie. “Dat die zus nu een nier af­staat, is een plus­punt. Ie­der mens heeft naast een ei­gen bloed­groep een ei­gen weef­sel- ty­pe­ring, die be­staat uit zes hoofd­groe­pen. Drie ko­men via de va­der, en drie via de moe­der. Een trans­plan­ta­tie zo­als bij de zus­sen Ma­rie­ke en Eve­lien ver­kleint de kans dat de ont­van­ger meer­de­re an­ti­stof­fen van vreem­de cel­len bin­nen­krijgt.”

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.