Trein kan niet stop­pen en ramt stoot­blok op per­ron

Drie licht­ge­won­den, oor­zaak crash on­dui­de­lijk

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NEWS - DENNIS VAN DAMME

In het Cen­traal Sta­ti­on in Ant­wer­pen is vrij­dag­avond een trein op een stoot­blok ge­botst. De ma­chi­nist en twee trein­be­ge­lei­ders raak­ten licht­ge­wond, de ove­ri­ge tach­tig in­zit­ten­den ble­ven on­ge­deerd. De ma­te­ri­ë­le scha­de is wel aan­zien­lijk.

● De trein van­uit Has­selt kwam om 22.18u het Cen­traal Sta­ti­on bin­nen­ge­re­den op spoor 2. Hij reed met la­ge snel­heid bin­nen, maar kon toch niet tij­dig stop­pen en knal­de vol op het stoot­blok. De trein werd de hoog­te in­ge­duwd en raak­te daar een paal van de bo­ven­lei­din­gen.

Vol­gens de Ant­werp­se po­li­tie ligt de oor­zaak al­licht bij een tech­nisch de­fect aan de trein, waar­door hij niet vol­le­dig in de rem­men kon gaan. De NMBS vindt het nog te voor­ba­rig om die con­clu­sie te trek­ken.

Bij de bot­sing raak­ten drie men­sen op de trein ge­wond: de ma­chi­nist en twee trein­be­ge­lei­ders. De ove­ri­ge in­zit­ten­den, een tach­tig­tal, kwa­men er met de schrik van­af en moch­ten ge­woon ver­trek­ken. Door de bot­sing was er vrij­dag­avond op de zes spo­ren van ni­veau +1 in het sta­ti­on geen trein­ver­keer meer mo­ge­lijk. De hin­der voor de rei­zi­gers bleef op dit la te uur wel be­perkt. En om mid­der­nacht ver­liep het trein­ver­keer al­weer nor­maal, be­hal­ve op spoor 2.

Hoe groot de hin­der van­daag, za­ter­dag, zal zijn, is nog on­dui­de­lijk. “Het zou kun­nen dat al­leen spoor 2 bui­ten ge­bruik zal blij­ven”, zegt Nmbs-woord­voer­der Di­mi­tri Tem­mer­man. “In dat ge­val blijft de hin­der voor de rei­zi­gers be­perkt, ook al om­dat het week­end is.”

Ver­tra­gin­gen mo­ge­lijk

Wan­neer de zwaar be­scha­dig­de trein van de spo­ren wordt ge­haald, is nog niet dui­de­lijk. Ook de scha­de aan de in­fra­struc­tuur in het sta­ti­on moet nog ver­der wor­den be­ke­ken.

In elk ge­val zijn de bo­ven­lei­din­gen op spoor 2 ge­raakt door de klap en moe­ten die wor­den her­steld om het trein­ver­keer er weer mo­ge­lijk te ma­ken. Bij het stoot­blok brak de gro­te ci­lin­der af en moest de brand­weer ge­lek­te hy­drau­li­sche olie uit het blok op­kui­sen.

Ook de ram­pen­co­ör­di­na­tor van de stad Ant­wer­pen kwam ter plaat­se om de scha­de op te me­ten.

FOTO'S BFM

Een trein heeft het stoot­blok weg­ge­ka­ta­pul­teerd en is te­gen een paal tot stil­stand ge­ko­men in het Cen­traal Sta­ti­on in Ant­wer­pen. Bij het in­ci­dent raak­ten de ma­chi­nist en twee trein­be­ge­lei­ders ge­wond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.