Lau­rent ont­snapt met ziek­te­brief­je aan ver­hoor

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - NEWS - Pre­mier Mi­chel kan geen con­tro­learts stu­ren

Prins Lau­rent zet pre­mier Mi­chel (MR) voor schut. Hij heeft een ziek­te­brief­je in­ge­diend om te ont­snap­pen aan een ver­hoor op ‘de 16’. “De pre­mier kan moei­lijk een con­tro­learts stu­ren, want hij is niet de baas van de prins”, zegt grond­wets­spe­ci­a­list Em­ma­nu­el Van­den­bos­sche.

Pre­mier Char­les Mi­chel zou de prins de le­vie­ten le­zen en hem al­licht een­ma­lig 30.000 eu­ro la­ten be­ta­len om­dat Lau­rent zon­der toe­stem­ming van de re­ge­ring de ne­gen­tig­ste ver­jaar­dag van het Chi­ne­se volks­le­ger bij­woon­de, in uni­form. Maar Lau­rent liet een ziek­te­brief­je be­zor­gen. Hij ziet af van zijn recht om per­soon­lijk ge­hoord te wor­den en laat zijn ver­de­di­ging over aan zijn ad­vo­caat.

Prins Lau­rent is zich van geen kwaad be­wust. “Dit is een storm in een glas wa­ter”, re­a­geert zijn ad­vi­seur en boe­zem­vriend Pier­re Le­gros. “Wat Noord-ko­rea doet, is ge­vaar­lij­ker dan een prins die op een Chi­nees feest­je op­draaft.”

Vraag is of prins Lau­rent écht ziek is. Zijn ad­vi­seur zegt van wel, zon­der te pre­ci­se­ren wat er aan de hand is. “Hij is on­der­zocht door een pro­fes­sor aan het Uni­ver­si­tair Zie­ken­huis van Lou­vain-la-neu­ve. Die gaat toch niet zo­maar een zie­ken­brief­je schrij­ven?” De woord­voer­der van de pre­mier zegt dat het ver­hoor nog voor het ein­de van de maand zal plaats­vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.