La­ten we be­gin­nen bij de Turn­hout­se­baan. Het par­ket com­mu­ni­ceer­de snel toen bleek dat er wel de­ge­lijk ge­weld ge­bruikt werd te­gen de agen­ten. Waar­om?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW - (sare)

● Gepts: Er werd ge­zegd dat de po­li­tie de waar­heid niet sprak (na het in­ci­dent op de Turn­hout­se­baan op 1 sep­tem­ber ont­stond een wel- les-nie­tes­spel over of de po­li­tie wel aan­ge­val­len was, red.). Wij trach- ten dan als Open­baar Mi­nis­te­rie de waar­heid te ach­ter­ha­len, dat is voor ons heel be­lang­rijk. Ze­ker in zo’n de­li­ca­te za­ken. Dan moe­ten ook wij on­ze ver­ant­woor­de­lijk- heid ne­men. En als er dan beel- den naar bo­ven ko­men, vind ik het on­ze taak dat te mel­den. Dat is ook een sig­naal naar de maat- schap­pij en de po­li­tie, dat wij de waar­heid zoe­ken. Van­den­bru­wae­ne:

pro­cu­reur-ge­ne­raal bij het hof van be­roep in Ant­wer­pen sinds 2014 li­cen­ti­aat in de rech­ten (KU Leu­ven) start­te in 1985 bij het par­ket Den­der­mon­de werd in 1995 eer­ste sub­sti­tuut-pro­cu­reur des Ko­nings in Den­der­mon­de hoofd van de dienst en­quê­tes bij het Co­mi­té P 1994-1996 be­gon in 1996 als sub­sti­tuut-pro­cu­reur-ge­ne­raal bij het par­ket-ge­ne­raal in Ant­wer­pen

ka­bi­nets­chef bij jus­ti­tie­mi­nis­ter Marc Ver­wilg­hen (Vld) in 1999-2000

sinds 2007 lei­ding­ge­vend ma­gi­straat bij ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling werd in 2012 eer­ste ad­vo­caat-ge­ne­raal voor­zit­ter van het Col­le­ge van pro­cu­reurs-ge­ne­raal en van het col­le­ge van het Open­baar Mi­nis­te­rie

FOTO KIONI PAPADOPOULOS

In te­gen­stel­ling tot hun voor­gan­gers ko­men Patrick Van­den­bru­wae­ne en An­ne-ma­rie Gepts ver­ras­send goed over­een. “De pro­cu­reur-ge­ne­raal en de pro­cu­reur des Ko­nings moe­ten vier han­den op een buik zijn. On­ze job is al moei­lijk ge­noeg.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.