Hoort daar ook een stan­daardaan­pak over het he­le ar­ron­dis­se­ment bij: voor be­paal­de mis­da­den over­al de­zelf­de aan­pak?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW -

● Gepts: We ko­men in­der­daad van drie ex-ar­ron­dis­se­men­ten (Ant­wer­pen, Turn­hout en Me­che­len wer­den in 2014 sa­men­ge­voegd door de her­vor­ming van jus­ti­tie, red.), met een soms apar­te aan­pak. Be­paal­de mis­drij­ven moe­ten we in de toe­komst over­al stan­daard op de­zelf­de ma­nier kun­nen af­han­de­len. Het gaat om pri­o­ri­tei­ten. Een ge­wa­pen­de over­val staat he­le­maal bo­ven­aan on­ze pri­o­ri­tei­ten­lijst. Daar vor­de­ren we di­rect de aan­hou­ding. Maar ook een fiets­dief­stal moet een ge­volg krij­gen. Dat kan gaan van min­ne­lij­ke schik­king of be­mid­de­ling tot snel­recht of recht­streek­se dag­vaar­ding. Min­der pri­o­ri­tai­re fei­ten zijn bij­voor­beeld be­le­di­gin­gen en las­ter. Van­den­bru­wae­ne: De res­pons moet in over­een­stem­ming met de zwaar­te van de fei­ten zijn. Sub­sti­tu­ten moe­ten niet blin­de­lings te­werk­gaan. Wel­ke mens zit er ach­ter het dos­sier, wie zijn da­der en slacht­of­fer? Op ba­sis daar­van moet een on­af­han­ke­lij­ke af­we­ging ge­maakt wor­den in het be­lang van de maat­schap­pij.

Gepts: Per mis­drijf zijn er ver­schil­len­de mo­ge­lijk­he­den. Het mag geen band­werk wor­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.