“Vroe­ger za­gen klan­ten mij als vrouw, nu wíl­len ze half man, half vrouw”

Trans­sek­su­e­le Jo­han­na Su­a­res (51) uit Ecu­a­dor: pi­o­nier in het Schip­pers­kwar­tier

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW - SYLVIA MARIËN

De Ant­werp­se ros­se buurt is in het pros­ti­tu­tie­mi­li­eu be­kend als een plek waar veel tra­ves­ties, trans­sek­su­e­len en trans­gen­ders wer­ken. En die groep groeit nog, te­gen de al­ge­me­ne ten­dens in. “Vroe­ger za­gen klan­ten mij als vrouw, nu wíl­len ze half man, half vrouw”, zegt Jo­han­na Su­a­res uit Ecu­a­dor. Ze was de twee­de ‘T-seks­wer­ker’ die in Ant­wer­pen neer­streek. “En de al­ler­eer­ste met een uni­ver­si­tair di­plo­ma.”

● Mi­grant, seks­wer­ker én trans­sek­su­eel: qua min­der­heid kan dat tel­len. “Maar hoe com­plexer mijn le­ven, hoe meer ik kan groei­en”, ver­telt Jo­han­na Su­a­res (51). Met de pros­ti­tu­tie is ze in­mid­dels ge­stopt, zegt ze. “Het is he­le­maal an­ders dan toen ik be­gon.” Jo­han­na woont ruim 26 jaar in Ant­wer­pen. Be­gin ja­ren ne­gen­tig liet ze in Rot­ter­dam bor­sten en bil­len im­plan­te­ren en leer­de ze een vrien­din ken­nen die als eer­ste trans van de stad een raam huur- de in Ant­wer­pen. “Ze wil­de ook eens kun­nen ont­span­nen. Zo kreeg ik de kans om de twee­de she­ma­le van Ant­wer­pen te wor­den. Het was pi­o­niers­werk. We ver­dien­den 1.000 of 2.000 Bel­gi­sche frank (25 of 50 eu­ro, red.) per klant, en 8.000 frank (200 eu­ro, red.) voor anaal. Er was toen geen en­ke­le vrouw die dat toe­liet, dus als trans kon je iets heel bij­zon­ders bie­den. Nu is daar niks spe­ci­aals meer aan, ie- der­een doet het.” Jo­han­na werd in 1956 als Jo­an ge­bo­ren in Gu­ayaquil, de groot­ste stad van het Zuid-ame­ri­kaan­se land Ecu­a­dor. Ze laat de ou­de agen­da zien waar­in ze heel haar jeugd van zich af heeft ge­schre­ven.

“Het was moei­lijk, ik zag er als

JO­HAN­NA SU­A­RES T-seks­wer­ker uit Ecu­a­dor

een jon­gen uit, maar voel­de me een meis­je. Het was een heel an­de­re tijd dan nu. En ik kom uit een ma­cho­cul­tuur. Mijn ou­ders wa­ren de eer­sten die het van mij wis­ten, zon­der dat ik het hen hoef­de te ver­tel­len, maar ze wa­ren de laat­sten om het te aan­vaar­den. Bi­zar ge­noeg kreeg ik wél al­tijd steun van mijn groot­moe­der, ze

Veel res­pect

“Een seks­wer­ker is niet al­tijd een slacht­of­fer of een ziek of cri­mi­neel per­soon”, zegt an­tro­po­lo­ge Ju­lie Rau­sen­ber­ger (Uant­wer­pen). “Ze ma­ken ra­ti­o­ne­le keu­zes in lijn met hun dro­men.” Rau­sen­ber­ger be­stu­deer­de vo­rig jaar het fe­no­meen van de la­ti­naen trans­gen­der­pros­ti­tu­ees in het

Trans­bu­si­ness

“In mijn tijd za­gen klan­ten mij als vrouw, nu wíl­len ze half man, half vrouw. Er zijn man­nen die als vrouw wer­ken, puur voor de bu­si­ness. Ze zijn niet eens trans.” “Ik ver­mijd de ra­men nu, hoe­wel ik er vlak­bij woon. Dat ik een fi­lo­so­fi­sche ach­ter­grond heb, helpt. Ik haal het bes­te uit de idee­ën van de gro­te na­men. Mijn emo­ties schrijf ik van me af in ge­dich­ten en ver­beeld ik in schil­de­rij­en. Ik voel mij heel goed in mijn vel. Ooit had ik plan­nen voor die laat­ste ge­slachts­ope­ra­tie, maar het hoeft niet meer.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.