Ze­ker 65 T-seks­wer­kers in Ant­wer­pen en hun aan­tal stijgt nog

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW - (sy­ma)

● Een groei­en­de groep pros­ti­tu­ees in de Ant­werp­se ros­se buurt be­staat uit tra­ves­ties, trans­sek­su­e­len en trans­gen­ders. In het jar­gon wor­den ze T-seks­wer­kers ge­noemd. Er zijn er nu min­stens 65 ac­tief (op een to­taal van meer dan 1.300) die be­kend zijn bij de vzw Ghapro, die ge­zond­heids­zorg en hulp­ver­le­ning biedt aan pros­ti­tu­ees. En die groep groeit nog, te­gen de al­ge­me­ne ten­dens in. Dat blijkt uit het jaar­ver­slag van 2016.

Tra­ves­ties kle­den zich als vrouw, maar gaan als man door het le­ven. Trans­sek­su­e­len of she­ma­les zijn man­nen die li­cha­me­lijk deels vrouw zijn, door hor­mo­nen en/of ope­ra­ties. Trans­gen­der­vrou­wen wa­ren man, maar ma­ken een vol­le­di­ge tran­si­tie tot vrouw. De mees­te T-seks­wer­kers zijn aan de slag in de raam­pros­ti­tu­tie. Een der­de werkt op open­ba­re plaat­sen (ca­fés en par­ken) of als es­cort. De ge­mid­del­de leef­tijd van T-seks­wer­kers is 41 jaar.

FOTO JORIS HERREGODS

De groep T-seks­wer­kers in de Ant­werp­se ros­se buurt groeit. Op het raam to­nen de­ze pros­ti­tu­ees dat ze trans­sek­su­eel zijn met het woord ‘she­ma­le’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.