Daar­om is het nu zo stil in uw tuin

Min­der vo­gels te zien door rui en herfst, maar ook usu­tu­vi­rus

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - ZEKER WETEN? - DIRK HENDRIKX

De rui is nu wel bij­na af­ge­lo­pen en wie op­nieuw be­gint te voe­de­ren, zal dat mer­ken. Best is nog geen vet­bol­len te han­gen, maar za­den, zon­ne­pit­ten en pin­da’s te ge­ven.

Ont­snap­te fla­min­go’s

Er wa­ren van de week twee op­val­len­de mel­din­gen van exo­ti­sche vo­gels: in Aver­bo­de in het heraan­ge­leg­de ven Mun­nin­ckxg­oor werd één fla­min­go ge­spot, in het Lim­burg­se Smeer­maas (tus­sen Zu­ten­daal en Maas­tricht) zelfs een zwerm van ne­gen fla­min­go’s. He­laas gaat het hier hoogst­waar­schijn­lijk om ont­snap­te vo­gels. Als ze al de win­ter over­le­ven, is het hier toch te koud om zich te kun­nen voort­plan­ten. En de kans dat ze weer in Zuid-eu­ro­pa ge­ra­ken, waar fla­min­go’s ook in het wild voor­ko­men, is zeer klein. Fla­min­go’s zijn geen gro­te vlie­gers.

Vol­gens Gerald Dries­sens zijn er nog wel meer ont­snap­te exo­ten die in het Eu­ro­pe­se lucht­ruim rond­flad­de­ren tot ze dood gaan. “Hei­li­ge ibis­sen, zwar­te zwa­nen, gan­zen... Het is zo zon­de. Die vo­gels had­den in hun land van her­komst moe­ten kun­nen vlie­gen. Maar zo­lang er veel geld mee te ver­die­nen valt, zul­len we met dit soort za­ken wor­den ge­con­fron­teerd”, zegt hij.

Me­rel­sterf­te

Bij de in­heem­se vo­gels zorgt een groot­scha­li­ge uit­braak van het usu­tu­vi­rus voor een ver­hoog­de sterf­te, voor­al on­der me­rels. Het vi­rus wordt over­ge­dra­gen via mug­gen en leidt in en­ke­le uren tot de dood. De im­pact zul­len we pas in de len­te kun­nen in­schat­ten, maar vol­gens Dries­sens kan het vi­rus nog ve­le ja­ren blij­ven op­dui­ken. “We slui­ten zelfs niet uit dat de me­rel niet lan­ger een van on­ze meest ver­sprei­de broed­vo­gels zal zijn”, zegt hij. Ge­luk­kig is er wel nog de jaar­lijk­se ver­se aan­voer van me­rels uit noor­de­lij­ke lan­den voor de win­ter. Een re­me­die te­gen het vi­rus is er niet.

FOTO RR

Voor­al me­rels lij­den on­der het usu­tu­vi­rus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.